بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی

  • احسان قاسمی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • رامین مشرف دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فرید فریدفر دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Ehsan Ghasemi Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ramin Mosharraf Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Farid Faridfar DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: مقاومت دندان‌های مصنوعی در برابر سایش، تاثیر زیادی در دوام و طول عمر دست دندان دارد. هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی– آزمایشگاهی، از 4 نوع دندان مصنوعی گلامور، اپل، یاقوت و ایوکلار استفاده شد. ده دندان مصنوعی پرمولر فک بالا از هر نوع دندان مصنوعی، در اکریل خود سخت شونده ثابت شدند و آزمون سایش به تعداد 1000 و 2000 چرخه انجام شد. ارتفاع دندان‌ها قبل و بعد از هر سری سایش توسط یک میکروسکوپ نوری اندازه گیری شد. داده‌ها به وسیله آزمون آماری ANOVA و آزمون تکمیلی Duncan آنالیز گردیدند (05/0=α).

یافته‌ها: آزمون آنالیز واریانس تفاوت معنی‌دار میانگین سایش در 1000 و 2000 دور سایش در بین چهار گروه دندانی را نشان داد (001/0p value < ). آزمون تکمیلی Duncan در مقایسه دوبه دوی گروه‌ها، هم در 1000 دور و هم در 2000 دور، نشان داد که به جز در مورد دندان‌های اپل و یاقوت، اختلاف میانگین سایش بین همه گروه‌ها معنی‌دار بود.

نتیجه‌‌گیری: در این بررسی مشخص شد که دندان ایوکلار به طور معنی‌داری کمترین سایش را نسبت به سایر دندان‌ها دارد و بعد از آن، کمترین سایش به ترتیب مربوط به دندان‌های گلامور، یاقوت و اپل بود.

كليد واژه‌ها: دندان مصنوعی، آکریلی، دندان رزینی، رزین پایه، سایش، مقاومت سایشی.
چاپ شده
2011-02-20
استناد به مقاله
1.
قاسمیا, مشرفر, فریدفرف, Ghasemi E, Mosharraf R, Faridfar F. بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2011 [ارجاع شده 30نوامبر2023];6(4):315-22. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/224

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد