بررسی مقایسه ای ریزنشت میکروبی سه نوع سیلر AH26،AH Plus Jet و tgadseal در دندان های تک کاناله

  • سید محسن هاشمی نیا دانشیار، گروه آموزشی اندودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد،اصفهان،ايران
  • زهرا صالحی دندانپزشک، اصفهان،ايران
  • ایمان صالحی دستیار گروه آموزشی اندودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ايران
  • Mohsen Hasheminia Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Zahra Salehi DDS, Isfahan, Iran.
  • Iman Salehi Postgraduate Student, Department of Endodontics and Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: مهر و موم کامل کانال ریشه دندان از مهمترین عوامل در تعیین پیش آگهی درمان ریشه می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه توانایی مهر و موم سه نوع سیلر با بیس رزیني(  AH26،AH Plus Jet و tgadseal)در برابر ریزنشت میکروبی بود.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی از 87 دندان تک کاناله کشیده شده انسان استفاده گردید. بعد از آماده سازی کانال ریشه دندان ها و حذف لایه اسمیر، دندان ها به طور تصادفی به 5 گروه شامل 3 گروه آزمایشی و دو گروه کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند. گروه آزمایشی اول توسط گوتاپرکا و سیلر  AH26،گروه دوم توسط گوتاپرکا وسیلر  AH Plus Jet و گروه سوم بوسیله گوتاپرکا و سیلر tgadseal  پر شدند.

پس از آن دندان ها توسط ریزنشت میکروبی به مدت 90 روز مورد بررسی قرار گرفته و زمان بروز کدورت به صورت روزانه برای هر نمونه ثبت شد. یافته‌ها با استفاده از آزمون های  , Kaplan – Meier Chi-Square و Mann-Whitney ارزیابی گردید (05/0=α) .

یافته ها: تمام نمونه‌های گروه کنترل مثبت بعد از 24 ساعت آلوده شدند. هیچیک از نمونه های گروه کنترل منفی بعد از 90 روز آلودگی نشان ندادند. تفاوت آماری معنی داری در ریزنشت میکروبی بین  3 گروه آزمایشی مشاهده نگردید(611/0 = P-value).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان سیلر tgadseal   را به واسطه توانایی سیل کنندگی در حد سیلرهای AH26 و AH Plus Jet دانست و به عنوان یک سیلر رزینی همراه با یک ماده پر کننده کانال مانند گوتاپرکا جهت درمان ریشه پیشنهاد کرد.

کلید واژه ها: سیلرهای بیس رزینی – ریزنشت میکروبی – مهر و موم کانال

چاپ شده
2011-02-20
استناد به مقاله
1.
هاشمی نیاسم, صالحیز, صالحیا, Hasheminia M, Salehi Z, Salehi I. بررسی مقایسه ای ریزنشت میکروبی سه نوع سیلر AH26،AH Plus Jet و tgadseal در دندان های تک کاناله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):340-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/227

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد