مقایسه قابليت ترميم استخوان حاصل از سلول‌های بنیادی بافت چربی با استخوان اتوژن: يك مطالعه حيواني

  • ناصر پورابراهیم استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت،دانشكده دندان پزشكي و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • بتول هاشمی بنی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت،دانشكده دندان پزشكي و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نکیسا ترابی‌نیا استادیار، گروه پاتولوژی دهان فک و صورت، دانشكده دندان پزشكي و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • شیرین شاه ناصری متخصص جراحی دهان، فک و صورت، اصفهان، ایران
  • Naser Pour Ebrahim Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Batol Hashemibani Assistant Professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Nakisa Torabinia Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Shirin Shahnaseri DDS, MS, Specialist at Oral and Maxillofacial Surgery, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: هدف از این بررسی، مقایسه استخوان تولید شده از طریق مهندسی بافت و مشتق ازسلول‌های بنیادی بافت چربی با پیوند استخوان اتوژن در ترمیم مدل شکاف آلوئول فک بالای سگ بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربي مداخله‌اي، در تعداد 4 سگ سلول‌های بنیادی مزانشیمال، پس از شناسایی مارکرها توسط تکنیک فلوسیتومتری، از بافت چربی زیر جلدی جدا و پس از کشت، تکثیر شدند. این سلول‌ها در داربست‌های هیدروکسی آپاتیت- تری کلسیم فسفات کاشته شدند و در محیط استئوژنیک قرار گرفتند. صحت القای استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیمال توسط تکنیک RT-PCR تاييد شد. ابتدا در ٤ سگ دو دندان از سه دندان انسیزور در هر طرف خارج شد و در دو طرف دیفکتی با عرض 15 میلی‌متر از کرست آلوئول تا کف بینی ایجاد شد. مخاط بینی به مخاط دهان بخیه شد و جهت حفظ فضا، در هر طرف استنتی قرار گرفت. پس از ٦٠ روز، در یک سمت، شکاف توسط سلول‌های استئوژنیک حاصل از تمایز استئوژنز و در سمت دیگر توسط استخوان اتوژن به دست آمده از استخوان تیبیای سگ بازسازی شد. ميزان استخوان سازی در هر سمت در زمان‌های 15 و 60 روز پس از جراحی با تکنیک هیستومورفومتری ارزیابی گردید. داده‌ها با  شاخص هاي آماری توصیفی وt-test آنالیز شدند. (05/0=α)

یافته‌ها: میانگین تشکیل استخوان پس از ۱۵ و ۶۰ روز از جراحی مرحله دوم، در سمت اتوگرافت به ترتیب ۴۵ و ۹٥ درصد و در سمت سلول بنیادی به ترتیب ۵ و ۷۰ درصد بود. تفاوت استخوان‌سازی در 2 گروه اتوگرافت و سلول بنیادی در هر دو زمان از لحاظ آماری معنی‌دار بود (p value به ترتیب ٠٠٤/٠ و ٠٠١/٠).

نتیجه‌‌گیری: تکنیک مهندسی بافت در مواردی که محدودیت دسترسی به استخوان اتوژن وجود دارد یا احتمال ایجاد موربیدیتی قابل توجه در محل دهنده وجود داشته باشد، می‌تواند به عنوان یک تکنیک جایگزین با موفقیت کلینیکی و درصد استخوان‌سازی مطلوب مد نظر قرار گیرد.

كليد واژه‌ها: سلول بنیادی،استخوان،آلوئول، شكاف،HAP-TCP.
چاپ شده
2011-03-15
استناد به مقاله
1.
پورابراهیمن, هاشمی بنیب, ترابی‌نیان, شاه ناصریش, Pour Ebrahim N, Hashemibani B, Torabinia N, Shahnaseri S. مقایسه قابليت ترميم استخوان حاصل از سلول‌های بنیادی بافت چربی با استخوان اتوژن: يك مطالعه حيواني. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):371-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/231

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد