بررسی مقایسه‌ای حضور آنتی‌بادی‌هایSMA, Anti DNA, ANA RFسرم در ضایعات لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوئید دارویی و تماسی دهان

  • پریچهر غلیانی دانشیار، بخش بیماری های دهان ،دانشکده دندان پزشکی و عضو مركز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علیرضا گرانمایه دندان پزشک، اصفهان، ایران.
  • Parichehr Ghalyani Associate Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ali Reza Granmayeh DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: واکنش‌های لیکنوئید دهانی به گروهی از بیماری هایی اطلاق می شود که قابل تشخیص از لیکن پلان دهانی از نظر باليني و بافت شناسي نمی‌باشد. در سال‌های اخیر هر دو، بیماری التهابی وابسته به سلول‌های T (T-Cell Mediated Inflammatory Disease) محسوب شده است. هدف از این مطالعه دست یافتن به معیار­های بیشتر جهت تفکیک این دو بیماری بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از 80 بیمار شامل 59 زن و 21 مرد نمونه بیوپسی تهيه و جهت تشخیص هیستوپاتولوژی براساس معیارهای WHO به آزمایشگاه ارسال گردید. پس از جداسازی سرم خون بیمار، سرم توسط روش الیزا برای حضور اتوآنتی بادی‌های ANA، Anti-ds DNA، RF،  SMAبررسی شد. در نهایت اطلاعات توسط روش‌های آماری t-test و آزمون كاي دو بررسی و با نرم افزار  SPSSمورد ارزیابی قرار گرفت. (05/0=α)

یافته‌ها: میانگین سنی در ضایعات لیکن پلان دهانی 63/48 و در واکنش های لیکنوئیدی دهانی 38/49 بود. اختلاف معنی‌داری در میانگین میزان ANA و RF در دو گروه مبتلا وجود نداشت (05/0(pvalue>. در سرم هیچ یک از بیماران مبتلا اثری از Anti-ds DNA وSMA  پیدا نشد و اختلاف معنی داری در میانگین میزان این آنتی بادی‌ها وجود نداشت (05/0 (pvalue>.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدوديتهاي اين مطالعه بين حضور یا عدم حضور اتوآنتی بادی‌های ANA، Anti-DNA، SMA و RF در دو گروه لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوئید تفاوت وجود نداشت.

كليد واژه‌ها: لیکن پلان دهانی، واکنش‌های لیکنوئیدی، اتوآنتی‌بادی‌ها، بيماري اتوايميون
چاپ شده
2011-03-15
استناد به مقاله
1.
غلیانیپ, گرانمایهع, Ghalyani P, Granmayeh AR. بررسی مقایسه‌ای حضور آنتی‌بادی‌هایSMA, Anti DNA, ANA RFسرم در ضایعات لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوئید دارویی و تماسی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2011 [ارجاع شده 2مارس2024];6(4):377-83. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/232

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد