بررسي شاخص DMFT و تأثیر آموزش دندان‌پزشکی بر سلامت دهان و دندان در دانشجويان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 89-1388

  • پرويز ديهيمي دانشیار، گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فائزه اسلامي پور استادیار، گروه دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • حكمت علي ناصري دندان پزشک، اصفهان، ایران.
  • Parviz Deyhimi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Faefeh Eslamipour Assistant Professor, Department of Community Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Hekmat Ali Naseri DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: پوسيدگي دندان جزء شایع‌ترین بیماری‌های مزمن انسان در سطح جهان می‌باشد كه سالانه هزینه‌های بسياري را به مردم و سیستم‌های بهداشتي-درماني تحميل می‌کند. این مطالعه به منظور بررسی رابطه‌ی شاخص DMFT با عوامل مختلف موثر برآن در دانشجویان دندان پزشکی طراحی گردید. تاثیر آموزش دندان پزشکی بر سلامت دهان و دندان دانشجویان مزبور مشخص نماید.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعهي توصيفي- مقطعي، تمامي دانشجويان دوره‌ي دندان‌پزشکی عمومي(202 نفر) دانشكده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان از نظر شاخص DMFT و رعايت بهداشت دهان و دندان مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي ارزيابي شاخص DMFT از مشاهده‌ی باليني و براي سنجش رعايت بهداشت دهان و دندان از ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌‌ استفاده شد. اطلاعات حاصله با نرم‌افزار  SPSSو با به کارگیری آزمون های همبستگی ، آزمون های همبستگی کروسکال و الیس و من-ویتنی انجام شد.بررسي فراواني ارزيابي شد. (05/0=α)

یافته‌ها: ميانگين شاخص DMFT در كل جمعيت تحت مطالعه برابر 43/5 به دست آمد، كه در مردان برابر 54/5 و در زنان 33/5 و معنی‌دار نبود . ميانگين شاخص DMFT در بين دانشجويان سال‌های مختلف تحصيل نيز تفاوت معنی‌داري نداشت. استفاده از نخ دندان بين دانشجويان در سال‌های مختلف تحصيلي تفاوت معنی‌داري را نشان داد امّا تعداد مرتبه‌ی استفاده از مسواك تفاوت معنی‌داري نداشت.

نتیجه‌‌گیری: نتايج مطالعه‌ی حاضر نشان داد كه ارتقاء آگاهي در زمينه‌ی سلامت دهان و دندان و تاكيد بر آموزش بهداشت دهان و دندان ضروري است.

كليد واژه‌ها: شاخص DMFT، دانشجوي دندان‌پزشکی، سلامت دهان و دندان.
چاپ شده
2011-03-15
استناد به مقاله
1.
ديهيميپ, اسلامي پورف, ناصريحع, Deyhimi P, Eslamipour F, Naseri HA. بررسي شاخص DMFT و تأثیر آموزش دندان‌پزشکی بر سلامت دهان و دندان در دانشجويان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 89-1388. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):384-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/233

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد