##article.return## اثر مهاری دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین و پرسیکا بر HSV-1 در محیط کشت سلولی در مقایسه با آسیکلوویر دانلود ##common.downloadPdf##