بررسی تاثیر محیط های نگهدارنده بر قابلیت تکثیر سلولهای پالپ دندان آپکس باز خرگوش

  • سید ابراهیم جباری فر دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سید محمد رضوی دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي‌نژاد، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • متین عابد حقیقی دستيار تخصصي، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشكده دندان‌‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • عباسعلی خادمی استاد، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشكي ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فرناز مشرف جوادي متخصص دندان‌پزشكي ترميمي، ويراستار علمي مجله دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Seyed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Seyed Mohammad Razavi Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Matin Abedhaghighi Postgraduate Student, Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Abbasali Khademi Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Farnaz Moshrefjavadi DDS, MSC, Specialist at Operative Dentistry, Literature editor at Journal of Isfahan Dental School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: قابلیت تکثیر سلول‌های پالپ متعاقب جاگذاری مجدد در حفره آلوئول امکان بازسازی پالپ و ریشه نابالغ را فراهم می‌آورد. هدف از این پژوهش، مقایسه پتانسیل تکثیر سلول‌های پالپ دندان با آپکس باز خرگوش نگهداری شده در شیر و سفیده تخم مرغ و محلول نمکی متعادل شده هانک (Hanks Balanced Salt Solution) بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی آینده‌نگر، 60 دندان ثنایای آپکس باز خرگوش پس از خارج نمودن به روش جراحی باز، به مدت یک، سه و شش ساعت به طور جداگانه در شیر، سفیده تخم مرغ و محلول هانک نگهداری شد. سپس دندان‌های خارج شده از محلول‌های نگهداری، فیکس و دکلسیفیه گردید. از هر دندان سه برش هیستوپاتولوژیک از پالپ قسمت‌های کرونال، میانی و اپیکال تهیه شد. برش‌های هیستولوژیک به روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی برای ظهور آنتی‌ژن Ki-67 آماده شد. میانگین شاخص نشان‌دار شدن سلول‌های پالپ نمونه‌ها تعیین و توسط آزمون واریانس سه طرفه آناليز آماري انجام شد (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار شاخص نشان‌دار شدن سلول‌های پالپ در یک، سه و شش ساعت نگهداری در شیر به ترتیب 37/4 ± 7/13، 11/4±  56/14 و 656±  52/15، در سفیده تخم مرغ به ترتیب 87/2±  90/14، 59±  66/17 و 87/3 ± 23/12 و در محلول هانک به ترتیب 57/1±  60/14، 02/5±  14/14 و 54/6 ± 85/18 بود.

نتیجه‌‌گیری: قابلیت تکثیر سلول‌های پالپ نگهداری شده در شیر و سفیده تخم مرغ و محلول نمکی متعادل شده هانک به مدت یک، سه و شش ساعت یکسان بود. در محيط‌ها و زمان‌هاي ذكر شده، قابليت تكثير سلول‌هاي پالپ ناحيه اپيكال بيش از قسمت مياني و ناحيه مياني بيش از قسمت كرونالي حفظ شد.

كليد واژه‌ها: خروج دندان، حفره آلوئول، پالپ دندان، بازسازی، جاگذاري مجدد دندان، محيط نگهدارنده.
چاپ شده
2011-06-23
استناد به مقاله
1.
جباری فرسا, رضویسم, عابد حقیقیم, خادمیع, مشرف جواديف, Jabarifar SE, Razavi SM, Abedhaghighi M, Khademi A, Moshrefjavadi F. بررسی تاثیر محیط های نگهدارنده بر قابلیت تکثیر سلولهای پالپ دندان آپکس باز خرگوش. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژوئن2011 [ارجاع شده 15آگوست2022];7(2):130-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/324

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد