بررسی تأثیر نوع رابطه اکلوزالی بر پارامترهای پریودنتال

 • Hamid Reza Arab Associate Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 • Amir Moien Taghavi Associate Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 • Naser Sargolzaei Associate Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 • Reza Goharian Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 • Majid Reza Mokhtari Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 • Ali Foruzanfar Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 • Mohammad Heidarian DDS, Mashhad, Iran.
 • Fatemeh Farazi Postgraduate student, Department of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 • حميدرضا عرب دانشيار، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.
 • امير معين تقوي دانشيار، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.
 • ناصر سرگلزائي دانشيار، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.
 • رضا گوهريان استاد، گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
 • مجيدرضا مختاري استاديار، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
 • علي فروزانفر استاديار، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
 • محمد حيدريان دندان‌پزشك، مشهد، ايران.
 • فاطمه فرازي دستيار تخصصي، گروه بيماري‌هاي دهان و تشخيص، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.

چکیده

مقدمه: نقش نیروهای اکلوزالی بر سیستم‌های دندانی که تحت تأثیر بیماری‌های پریودنتال قرار گرفته‌اند به خوبی مشخص نشده است. شواهد مبین آن است که نیروهای بیشتر ممکن است میزان تخریب یا ماهیت ضایعه را تغییر دهند. اکلوژن دندانی به عنوان یک فاکتور دخیل در بیماری‌های پریودنتال شناخته شده، تئوری‌های مختلفی در مورد روابط اکلوزالی و تأثیر آن بر ملاحظات درمان وجود دارد. روابط بین الگوهای اکلوزالی و تأثیر آن بر پریودنشیم با وجود پژوهش‌های متعدد و متناقض به خوبی شناخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر روابط مختلف اکلوزالی بر پارامترهای پریودنتال بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع مقطعی (Cross- Sectional) بود. تعداد 60 بیمار سالم انتخاب شدند که دارای روابط اکلوزالی Group function، Anterior rise و Cuspid rise بودند (3 گروه 20 تایی). در هیچ کدام از موارد انتخاب شده، تماس در سمت بالانسینگ وجود نداشت. سپس پارامترهای پریودنتالی شامل pocket depth، attachment level، keratinized gingival recession و plaque index در این بیماران اندازه گیری شد. سپس داده‌ها بین گروه‌ها در صورت طبیعی بودن با استفاده از آنالیز ANOVA و در صورت توزیع غیر طبیعی با آزمون Kruskal Wallis بررسی شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: در بین 3 گروه، فقط لثه کراتینیزه تفاوت معنی‌داری را نشان داد و با استفاده از تست Tukey معلوم گردید که این تفاوت بین گروه اکلوژنی Cuspid Rise و Anterior Rise دیده می‌شود. همچنین در مورد لثه کراتینیزه، تفاوت معنی‌داری بین فک بالا در گروه‌های مختلف وجود داشت. با استفاده از تست Tukey مشخص گردید که این تفاوت در بین گروه‌های Cuspid Rise و Anterior Rise نیز وجود دارد (05/0p value < ).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، اینکه کدامیک از الگوهای اکلوژنی بر دیگری برتری دارد به درستی مشخص نیست. هر چند که در Cuspid rise، افزایش لثه کراتینیزه مشاهده شد. به عبارت دیگر، هر سه الگوی اکلوژنی از لحاظ تاثیر بر پارامترهای پریودنتالی، عمق پاکت، سطح چسبندگی و تحلیل لثه، تقریبا مشابه بودند.

كليد واژه‌ها: اکلوژن دندانی، پارامترهای پریودنتال.
چاپ شده
2011-07-05
استناد به مقاله
1.
Arab HR, Taghavi AM, Sargolzaei N, Goharian R, Mokhtari MR, Foruzanfar A, Heidarian M, Farazi F, عربح, تقويام, سرگلزائين, گوهريانر, مختاريم, فروزانفرع, حيدريانم, فرازيف. بررسی تأثیر نوع رابطه اکلوزالی بر پارامترهای پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5جولای2011 [ارجاع شده 2جولای2022];7(2):147-53. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/328

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد