بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی

  • علیرضا فرهاد دانشیار،عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • بهناز برکتین استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • زهرا کیوان دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Alireza Farhad Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center,Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Behnaz Barekatain Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Zahra Keivan Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: نوع مواد و روش پر کردن کانال ریشه و همچنین حذف لایه اسمیر نقش بسزایی در مهر و موم کانال ریشه دارد. هدف ازاین مطالعه، مقایسه توانایی مهر و موم سیستم Real-Seal در هنگام برداشت لایه اسمیر توسط سه محلول شستشوی کانال بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی از 85 دندان تک کاناله کشیده شده انسان استفاده گردید. دندان‌ها بعد از آماده سازی کانال به طور تصادفی به 3 گروه 25 تایی و 2 گروه شاهد مثبت و منفی 5 تایی تقسیم شد. شستشوی نهایی در گروه 1 توسط 17 درصد EDTA + Nalco، در گروه 2 توسط اسید سیتریک 7 درصد + Nalco و در گروه 3 توسط اسید سیتریک 20 درصد + Nalco انجام گرفت. سپس تمام دندان‌ها، به جز 5 دندان گروه شاهد مثبت، توسط سیستم Real-Seal به روش تراکم جانبی پر شد. دندان‌ها برای 48 ساعت در انکوباتور نگهداری گردید. سطح ریشه‌ها، به جز mm 2 انتهای اپیکالی آن‌ها، با دو لایه لاک ناخن پوشانده شد. تمام دندان‌ها در سیستم ساخته شده تعبیه گردید و کل سیستم با گاز اتیلن اکساید استریل شد؛ سپس دندان‌ها در شرایط آسپتیک به ظروف حاوی محلول محیط کشت BHI (Brain Heart Infusion) استریل منتقل گردید. محلول تازه حاوی انتروکوک فکالیس هر 3 روز یک بار به سیستم تزریق گردید. نمونه‌ها به مدت 90 روز به طور روزانه بررسی شد و زمان وقوع کدورت در مورد هر نمونه ثبت گردید و در آخر نمونه‌ها به شیوه Kaplan-Meier ارزیابی شد.

یافته‌ها: تفاوت آماری معنی‌داری در ریزنشت میکروبی بین 3 گروه آزمایشی مشاهده نگردید (05/0 < p value). بیشترین میانگین زمان بروز ریزنشت متعلق به گروه اسید سیتریک 20 درصد و کمترین میانگین زمان بروز ریزنشت متعلق به گروه EDTA 17 درصد بود.

نتیجه‌‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، در صورت استفاده از سیستم Real-Seal در درمان ریشه، برداشت لایه اسمیر با اسید سیتریک 20 درصد پیشنهاد می‌گردد.

كليد واژه‌ها: معالجه ریشه، شستشوی کانال، ریزنشت، لایه اسمیر، سیستم Real-Seal.
چاپ شده
2011-07-25
استناد به مقاله
1.
فرهادع, برکتینب, کیوانز, Farhad A, Barekatain B, Keivan Z. بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25جولای2011 [ارجاع شده 15آگوست2022];7(2):163-70. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/331

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد