مقايسه آلودگي ميكروبي نخ‌هاي بخيه در شرايط استفاده از پك پريودنتال و بدون آن متعاقب جراحيModified Widman Flap

  • احمد مقاره عابد دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • جابر یقینی استادیار،عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نرگس مظاهری تهرانی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Ahmad Moghareh Abed Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Jaber Yaghini Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Narges Mazaheri Tehrani Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: در اكثر موارد پس از انجام جراحي پريودنتال، ناحيه جراحي توسط پك جراحي پوشانده مي‌شود. مطالعات جديد پيشنهاد مي‌كنند كه كاربرد پك پريودنتال پس از جراحي فلپ پريودنتال غير‌‌ضروري است و حتي ممكن است براي عده‌اي از بيماران آزار‌دهنده باشد. هدف از اين پژوهش تعیین آلودگی میکروبی پک‌های پریودنتال از طريق شمارش كلني‌هاي ميكروبي نخ‌هاي بخيه به دنبال جراحيModified Widman Flap بود.

مواد و روش‌ها: در اين کارآزمایی بالینی، 32 نفر از بيماراني كه نياز به جراحي پريودنتال
Modified Widman Flap حداقل در دو نیم فک داشتند، انتخاب گرديدند. در يك نیم فک به طور تصادفي بعد از جراحي، محل جراحي با پك پريودنتال پوشانده شد و نیم فک ديگر بدون پانسمان رها گرديد. يك هفته بعد از جراحي، بخيه‌ها كشيده شد و جهت شمارش کلنی‌های باکتریایی، تحت بررسي قرار گرفت. در نهايت شمارش کلنی‌های ميكروبي در دو گروه انجام گرفت و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری  Sample paired test با يكديگر مقايسه شد (05/0 = α).

یافته‌ها: ميانگين كلني‌هاي ميكروبي شمارش شده با استفاده از پك پريودنتال (2900 ± 10187) و بدون استفاده از آن (3042 ± 9812) بود. دو گروه با يكديگر تفاوت معني‌داري نداشتند (602/0 = p value).

نتيجه‌گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه نخ‌های بخیه در صورت استفاده یا عدم استفاده از پک پریودنتال (Coe-pak) دارای آلودگی میکروبی بوده و وجود پک پریودنتال اثری در ميزان این آلودگی ندارد.

كليد واژه‌ها: كلني‌هاي ميكروبي، پك پريودنتال(Coe-pak)، جراحي Modified Widman Flap.

چاپ شده
2011-09-18
استناد به مقاله
1.
مقاره عابدا, یقینیج, مظاهری تهرانین, Moghareh Abed A, Yaghini J, Mazaheri Tehrani N. مقايسه آلودگي ميكروبي نخ‌هاي بخيه در شرايط استفاده از پك پريودنتال و بدون آن متعاقب جراحيModified Widman Flap. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18سپتامبر2011 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(3):288-93. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/343

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد