تأثیر استفاده از فايبرگلاس آغشته یک سویه بر استحكام خمشی آکریل‌های تعمیر شده

  • فریبا گلبیدی دانشیار، عضو مرکز تحقیقات ترابی‌نژاد، گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مریم امینی پزوه دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Fariba Golbidi Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Prosthodontics , School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Maryam Amini Pozveh Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: شکستگي در دنچر‌هاي آکريلي پديده نسبتاً شايعي است؛ بنابراین انجام ترميمي با دوام براي جلوگيري از شکستگي مجدد، امري مطلوب می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی استحکام خمشی اکریل گرماپخت ترمیم شده با آکریل‌های خود پلیمریزه شونده ایرانی و خارجی به تنهایی و در حضور فایبرگلاس آغشته تک جهتی بود.

مواد و روش‌ها: در اين پژوهش آزمايشگاهي، 40 نمونه با ابعاد 65 × 10 × 5/2 میلی‌متر از آکريل گرماپخت مليودنت ساخته شد. 8 نمونه به عنوان گروه شاهد دست نخورده باقی‌ماند و بقيه نمونه‌ها ابتدا برش داده شد و سپس 8 نمونه با آکريل فوري آکروپارس، 8 نمونه با آکريل فوري آکروپارس به همراه فايبرگلاس آغشته، 8 نمونه با آکريل فوري مليودنت و 8 نمونه هم با آکريل فوري مليودنت به همراه فايبرگلاس آغشته ترميم شد. سپس استحکام خمشي نمونه‌ها با استفاده از دستگاه Dartec اندازه‌گيري و نتايج توسط آزمون‌های
One Way ANOVA، Tukey و Dunnett دو طرفه آناليز شد (05/0 > α).

یافته‌ها: افزایش استحکام خمشی تنها در گروه‌هاي ملیودنت ترمیم شده بدون فايبر و گروه ملیودنت ترمیم شده با آکریل فوری و فایبرگلاس مشاهده شد (008/0p value < )؛ اما بین بقیه گروه‌ها این تفاوت معنی‌دار نبود (05/0p value > ).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتايج اين پژوهش، کاربرد فايبرگلاس آغشته در محل ترميم دو نوع اكريل فوري آكروپارس و مليودنت، استحکام خمشي را تنها در گروه ترمیم شده با ملیودنت فوری افزايش مي‌دهد.

كليد واژه‌ها: پلی متیل متاکریلات، ترمیم دنچر، رزین آکریلی، فایبرگلاس. 

مقدمه: شکستگي در دنچر‌هاي آکريلي پديده نسبتاً شايعي است؛ بنابراین انجام ترميمي با دوام براي جلوگيري از شکستگي مجدد، امري مطلوب می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی استحکام خمشی اکریل گرماپخت ترمیم شده با آکریل‌های خود پلیمریزه شونده ایرانی و خارجی به تنهایی و در حضور فایبرگلاس آغشته تک جهتی بود.

مواد و روش‌ها: در اين پژوهش آزمايشگاهي، 40 نمونه با ابعاد 65 × 10 × 5/2 میلی‌متر از آکريل گرماپخت مليودنت ساخته شد. 8 نمونه به عنوان گروه شاهد دست نخورده باقی‌ماند و بقيه نمونه‌ها ابتدا برش داده شد و سپس 8 نمونه با آکريل فوري آکروپارس، 8 نمونه با آکريل فوري آکروپارس به همراه فايبرگلاس آغشته، 8 نمونه با آکريل فوري مليودنت و 8 نمونه هم با آکريل فوري مليودنت به همراه فايبرگلاس آغشته ترميم شد. سپس استحکام خمشي نمونه‌ها با استفاده از دستگاه Dartec   اندازه‌گيري و نتايج توسط آزمون‌های
One Way ANOVA  ، Tukey و Dunnett دو طرفه آناليز شد (05/0 > α).

یافته‌ها: افزایش استحکام خمشی تنها در گروه‌هاي ملیودنت ترمیم شده بدون فايبر و گروه ملیودنت ترمیم شده با آکریل فوری و فایبرگلاس مشاهده شد (008/0p value < )؛ اما بین بقیه گروه‌ها این تفاوت معنی‌دار نبود (05/0p value > ).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتايج اين پژوهش، کاربرد فايبرگلاس آغشته در محل ترميم دو نوع اكريل فوري آكروپارس و مليودنت، استحکام خمشي را تنها در گروه ترمیم شده با ملیودنت فوری افزايش مي‌دهد.

كليد واژه‌ها: پلی متیل متاکریلات، ترمیم دنچر، رزین آکریلی، فایبرگلاس.
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
گلبیدیف, امینی پزوهم, Golbidi F, Amini Pozveh M. تأثیر استفاده از فايبرگلاس آغشته یک سویه بر استحكام خمشی آکریل‌های تعمیر شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 8آگوست2022];7(4):366-73. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/369

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد