مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بر چند گونه میکروبی و فلور نرمال بزاق

  • بهناز برکتین استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • علیرضا فرهاد دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • پوراندخت رفائی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فریبا حیدری کارشناس میکروبیولوژی، کارشناس آزمایشگاه دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Behnaz Barekatain Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ali Reza Farhad Associate Professor,Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Poorandokht Refaei Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Fariba Heidari Bachelor of Science Microbiology, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: میکروب‌های مقاوم به درمان از عوامل مؤثر بر شکست درمان‌های ریشه خوب انجام شده هستند. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسه خاصیت ضد میکروبی غلظت‌های مختلف دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، سوسپانسیون‌های حاوی 105 × 5 از میکروارگانیسم‌های انتروکوک فکالیس، اشرشیا کولی، پسودوموناس آئروژینوزا، استافیلوککوس آرئوس، قارچ کاندیدا آلبیکنس و فلور نرمال بزاق و نیز غلظت‌های 1، 5/0، 25/0، 125/0 و 0625/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم تهیه شد. پس از گذشت 24 ساعت از نگهداری نمونه‌ها در دمای 37 درجه سانتی‌گراد در انکوباتور، نمونه‌ها از نظر کدورت برای تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) Minimum inhibitory concentration بررسی شدند. سپس میزان ml 1/0 از سوسپانسیون فاقد کدورت برای تعیین حداقل غلظت کشنده (MBC) Minimum bactericidal concentration، بر روی محیط جامد کشت داده شد. شاهد مثبت، شاهد منفی و شاهد استاندارد نیز به منظور اطمینان از صحت مراحل انجام کار تهیه شدند. کدورت لوله‌ها در تمامی نمونه‌ها بررسی شد.

یافته‌ها: در بررسی کدورت لوله‌ها پس از 24 ساعت اول، تمام لوله‌ها‌ی حاوی داروی هیدروکسید کلسیم و لوله‌های کنترل مثبت کدورت واضحی را نشان دادند. در لوله‌های حاوی کلشی‌سین در تمامی دسته‌های باکتریایی کدورت مشاهده شد. لوله‌های حاوی کاندیدا آلبیکنس با داروی کلشی‌سین با غلظت‌های 1، 5/0 و 25/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر شفاف بودند و غلظت‌های پایین‌تر آن کدورت نشان دادند. در بررسی تشکیل کلنی بر پلیت‌ها، پلیت حاوی کاندیدا آلبیکنس همراه با 1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر داروی کلشی‌سین، فاقد هر گونه کلنی بود.

نتیجه‌گیری: داروی کلشی‌سین در غلظت‌های 5/0 و 25/0 میلی‌‌گرم بر میلی‌لیتر دارای اثر بازدارندگی و در غلظت 1 گرم بر میلی‌لیتر دارای اثر کشندگی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس بود. هیچ یک از دو دارو اثر بازدارندگی یا کشندگی بر سایر ارگانیسم‌های ذکر شده نداشتند.

کلید واژه‌ها: هیدروکسید کلسیم، کلشی‌سین، ضد باکتریایی، حداقل غلظت بازدارنده، حداقل غلظت کشنده.
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
برکتینب, فرهادع, رفائیپ, حیدریف, Barekatain B, Farhad AR, Refaei P, Heidari F. مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بر چند گونه میکروبی و فلور نرمال بزاق. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 23می2022];7(4):409-17. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/382

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد