بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری

  • محمد رضا صالحی استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ايران.
  • بیژن موحدیان استادیار،عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه جراحي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ايران.
  • زهرا باقی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Mohammad Reza Salehi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Bijan Movahedian Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Zahra Baghi Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: بهداشت دهان زنان باردار می‌تواند بر روی سلامت مادر و کودک مؤثر باشد. درمان‌های دندان‌پزشکی در این دوران باید به گونه‌ای انجام شود که اثر سویی بر سلامت مادر و جنین نداشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری بود.

مواد وروش‌ها: در این مطالعه توصیفی تعداد 75 دندان‌پزشک شهر اصفهان با تکمیل پرسشنامه‌ای حاوی بیست سؤال (14 سؤال آگاهی و 6 سؤال عملکرد) در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون 2χ و نرم‌افزارSPSS استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی دندان‌پزشكان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری 62 درصد بود که به نسبت مناسب است. میانگین نمره آگاهی دندان‌پزشكان از درمان‌هاي بعد از زايمان 45 درصد بود. میانگین نمره آگاهی دندان‌پزشكان از مواد دندان‌پزشكي براي زنان باردار 49 درصد بود.

نتیجه‌گیری: میانگین نمره کلی آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان از تدابیر لازم در دوران بارداری در حد قابل قبول است ولی باید با اطلاع رسانی این میانگین را بالاتر برد. توجه بیشتر به آموزش تدابیر لازم در بیماران با شرایط خاص از جمله زنان باردار به دندان‌پزشكان توصيه مي‌شود.

کلید واژه‌ها: آگاهی، عملکرد، بارداری، دندان‌پزشکی.
چاپ شده
2012-01-02
استناد به مقاله
1.
صالحیمر, موحدیانب, باقیز, Salehi MR, Movahedian B, Baghi Z. بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2ژانویه2012 [ارجاع شده 4دسامبر2021];7(5):493-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/387

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد