بررسی رابطه عزت نفس و رفتارهای بهداشتی دهان در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Relation of oral self behavior and self-esteem among students of Isfahan University of Medical Sciences

  • امید فاخران اصفهانی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • جابر یقینی استادیار،عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • امیر سالار سید یاحسین دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Omid Fakheran Esfahani Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Jaber Yaghini Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Amirsalar Sayedyahossein Dental Student, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: عزت نفس به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای روان‌شناختی، عبارت است از ارزشی که شخص نسبت به خود احساس می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین عزت نفس و رفتارهای بهداشتی دهان در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی- تحلیلی 320 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در 7 دانشکده مختلف انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی از داخل هر دانشکده وارد مطالعه شدند. ابزار مطالعه، پرسش‌نامه‌ای شامل فاکتورهای دموگرافیک و نحوه‌ انجام رفتارهای بهداشتی دهان بود. وضعیت عزت نفس افراد به وسیله پرسش‌نامه عزت نفس Rosenberg سنجیده شد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی Spearman و آزمون Mann-whitney در نرم‌افزار SPSS انجام گرفت.

یافته‌ها: جمعیت مورد بررسی 5/63 درصد زن و بقیه مرد بودند. میانگین نمره عزت نفس در جمعیت مورد بررسی برابر با 05/20 بود. بین نمره عزت نفس و وضعیت اقتصادی افراد ارتباط مثبت معنادار مشاهده شد
(001/
0 > p value). نمره کلی رفتارهای بهداشتی دانشجویان دختر (58/3 + 86/20) به صورت معناداری بيشتر از گروه پسران (02/4 + 32/19) بود (012/0 = p value). تعداد دفعات مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، میزان مصرف فلوراید، تعداد دفعات مراجعه به دندان‌پزشک، عدم احساس استشمام بوی بد از دهان و عدم گزارش وجود دندان پوسیده درمان نشده، همبستگی مثبت معنادار با نمره عزت نفس افراد نشان داد (05/0 >p value).

نتیجه‌گیری: عزت نفس به عنوان یک شاخص روان‌شناختی با رفتارهای بهداشتی دهان در ارتباط است. شاید تقویت عزت نفس افراد می‌تواند منجر به ارتقای رفتارهای بهداشتی دهان شود.

کلید واژه‌ها: عزت نفس، بهداشت دهان، عوامل زمینه‌ای.

چاپ شده
2012-01-02
استناد به مقاله
1.
فاخران اصفهانیا, یقینیج, سید یاحسیناس, Fakheran Esfahani O, Yaghini J, Sayedyahossein A. بررسی رابطه عزت نفس و رفتارهای بهداشتی دهان در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Relation of oral self behavior and self-esteem among students of Isfahan University of Medical Sciences. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2ژانویه2012 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(5):559-66. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/390

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد