تأثیر درمان‌های دندان‌پزشکی تحت بیهوشی عمومی بر کیفیت زندگی و میزان ترس از دندان‌پزشکی در کودکان 2 تا 5 سال

  • ناصر کاویانی استادیار،عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سید ابراهیم جباری فر دانشیار،عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مرجان بابادی بروجنی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Naser Kaviani Assistant Professor, Torabinejad Dental Research center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Seyed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Marjan Babadi Boroujeni Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: در دهه گذشته توجه به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بسیار افزایش یافته است. این پژوهش جهت بررسی تأثیر درمان‌های دندان‌پزشکی تحت بیهوشی عمومی بر روی کیفیت زندگی و میزان ترس دندان‌پزشکی کودکان طراحی شد. هدف دیگر پژوهش، بررسی تأثیر ترس از دندان‌پزشکی بر روی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان کودکان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی، 6 کودک 2 تا 5 ساله سالم که برای درمان دندان‌پزشکی تحت بیهوشی عمومی به اطاق عمل دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان ارجاع شده بودند، انتخاب گردیدند. دو پرسش‌نامه

 (Early childhood oral health impact scale) ECOHIS و (Children’s fear Survey schedule– dental subscale) CFSS-DS برای ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان و ترس از دندان‌پزشکی استفاده شد و قبل از درمان و پس از آن توسط والدین تکمیل گردیدند. آزمون‌های آماری Paired-t، Spearman و Pearson

 برای آنالیز داده‌ها در سطح اطمینان 95/0 استفاده شد.

یافته‌ها: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان پس از درمان دندان‌پزشکی تحت بیهوشی عمومی به طور قابل توجهی بهبود یافت (001/0 > p value). میانگین نمره قبل از درمان 78/42 و پس از درمان 65/24 بود. همچنین میانگین نمره ترس از دندان‌پزشکی از 46/46 به 40/42 رسید كه اين اختلاف معني‌دار بود (001/0 > p value).

نتیجه‌گیری: درمان‌های دندان‌پزشکی تحت بیهوشی عمومی می‌تواند باعث بهبود قابل توجه در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان کودک و نیز کاهش ترس کودک از دندان‌پزشکی شود.

کلید واژه‌ها: بیهوشی عمومی، کیفیت زندگی، ترس، دندان‌پزشکی، کودکان.
چاپ شده
2012-01-16
استناد به مقاله
1.
کاویانین, جباری فرسا, بابادی بروجنیم, Kaviani N, Jabarifar SE, Babadi Boroujeni M. تأثیر درمان‌های دندان‌پزشکی تحت بیهوشی عمومی بر کیفیت زندگی و میزان ترس از دندان‌پزشکی در کودکان 2 تا 5 سال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16ژانویه2012 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(5):567-76. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/408

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد