مقایسه دو روش بی‌حسی بلاک و انفیلتراسیون درناحیه مولرهای دوم شیری مندیبل در کودکان 5 تا 8 ساله براي انجام درمان‌های ترمیمی كلاس يك

  • M - Jafaerzadeh
  • A Forghani

چکیده

مقدمه: روش بی‌حسی بلاک در کودکان گاهی باعث ترومای گازگرفتگی لب و زبان پس از تزریق می‌شود در حالي كه تزریق انفیلتراسیون بی‌حسی ناحیه‌ای محدود با عوارض کمتری ایجاد می‌کند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه دو روش بی‌حسی تزریق بلاک با تزریق انفیلتراسیون برای ترمیم‌های کلاس I دندان‌های مولر دوم شیری بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- بالینی و آینده‌نگر، تعداد 40 کودک 5 تا 8 ساله دارای ضایعات پوسیدگی یک سطحی در دندان‌های مولر دوم مندیبل به صورت قرینه دو طرفه انتخاب شدند. برای هر فرد ابتدا تزریق انفیلتراسیون و 72 ساعت بعد تزریق بلاک در سمت مقابل انجام می‌شد. برای اندازه‌گیری درد از مقیاس معتبر SEM (Sound, Eyes, Motor) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون ویلکاکسون برای داده‌های زوج در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گرديد. نتايج: درد در هنگام کار برای بیماران در هر دو تزریق با استفاده از مقیاس SEM اندازه‌گیری شد كه بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتيجه‌گيري: با توجه به تراکم کمتر استخوان در ناحیه پلیت باکال دندان‌های شیری در كودكان 5 تا 8 ساله و اینکه انجام اعمال ترمیمی کوچک نیاز به بی‌حسی عمیق در دندان‌ها وجود ندارد، می‌توان به جای تزریق بلاک مندیبل از تزریق انفیلتراسیون در ناحیه مولرهای دوم شیری مندیبل استفاده کرد.
چاپ شده
2007-06-30
استناد به مقاله
1.
Jafaerzadeh M, Forghani A. مقایسه دو روش بی‌حسی بلاک و انفیلتراسیون درناحیه مولرهای دوم شیری مندیبل در کودکان 5 تا 8 ساله براي انجام درمان‌های ترمیمی كلاس يك. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30ژوئن2007 [ارجاع شده 19می2022];2(2):9-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/42

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد