تخمین عرض مزیودیستالی دندان‌های کانین دایمی و پرمولر رویش نیافته در اوایل دوره دندانی مختلط

  • علیرضا عشقی استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سید ابراهیم جباری‌فر دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سعید صادقیان استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه ارتودونسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فاطمه فرح بخش پور دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مهرناز اعلمی هرندی دندان‌‌پزشک، اصفهان، ايران.
  • Alireza Eshghi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Seyed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Saeid Sadeghian Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Fatemeh Farahbakhshpour Postgraduate student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mehrnaz Aalami Harandi DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: پیش‌بینی عرض مزیودیستالی دندان‌های دایمی رویش نیافته جزء مهمی از آنالیز فضا در دوره دندانی مختلط است. هدف از این پژوهش، ارایه معادلاتی است که با کمک آن‌ها بتوان مجموع عرض مزیودیستال دندان‌های کانین، پرمولر اول و دوم فک بالا و پایین را در اوایل دوره دندانی مختلط با استفاده از مجموع عرض مزیودیستال دندان‌های پیشین فک پایین تخمین زد.

مواد و روش‌ها: دراین پژوهش مشاهده‌ای مقطعی، 100 نفر از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش اصفهان که دارای 12 تا 13 سال سن و فاقد هرگونه ناهنجاری رشدی- تکاملی، مال اکلوژن، پوسیدگی، ترمیم و سایش در هر یک از دندان‌های مورد مطالعه بودند، به طورتصادفی انتخاب شدند. پس از قالب‌گیری با آلژینات و تهیه مدل‌های گچی، عرض مزیودیستال هر یک از دندان‌های کانین، پرمولر اول و دوم و نیز ثنایای فک پایین با استفاده از کولیس اندازه‌گیری شد.

pearson's correlation coefficient،linear regression ،Independent t-test  از آزمون‌های آماری جهت آنالیز داده‌ها استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌ها: معادلات پیش‌گویی کننده به صورت (M)549/0 + 295/9 = U و
(M)633/0 + 622/6 = L برای دختر و  (M)38/0 + 4/13 = U و (M)455/0 + 058/11 = L برای پسر ارایه گردید که M مجموع عرض مزیودیستال ثنایاهای مندیبل و U مجموع عرض مزیودیستال دندان‌های کانین و پرمولر فک بالا و L مجموع عرض مزیودیستال دندان‌های کانین و پرمولر فک پایین می‌باشد. تفاوت‌های آماری معنی‌داری در مجموع عرض دندان‌های کانین و پرمولر بر اساس قوس و جنس دیده شد. ضریب همبستگی به ترتیب برای فک بالا و پایین در دختران 76/0 و 83/0 بود. اين ضريب برای فک بالا و پایین در پسران به ترتیب 63/0 و 65/0 بود.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي اين پژوهش، عرض مزیودیستال دندان‌های کانین و پرمولر اول و دوم با معادلات رگرسیون ارایه شده با محاسبه مجموع عرض مزیودیستال دندان‌های ثنایای فک پایین قابل پیش‌بینی می‌باشد.

كليد واژه‌ها: آنالیز، دندان، رويش نيافته، دوره دندانی، مختلط.
چاپ شده
2012-03-12
استناد به مقاله
1.
عشقیع, جباری‌فرسا, صادقیانس, فرح بخش پورف, اعلمی هرندیم, Eshghi A, Jabarifar SE, Sadeghian S, Farahbakhshpour F, Aalami Harandi M. تخمین عرض مزیودیستالی دندان‌های کانین دایمی و پرمولر رویش نیافته در اوایل دوره دندانی مختلط. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12مارس2012 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(5):612-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/441

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد