ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان

  • سید ابراهیم جباری فر دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فخری السادات خلیفه سلطانی کارشناس پژوهشی، دانشکده دندان‌پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • کبری حسین پور کارشناس ارشد، کارشناس پژوهشی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • حمیرا شامیر کارشناس پرستاری، معاونت آموزشی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فیروزه نیلچیان استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی نژاد، گروه دندان‌پزشکی جامعه نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Seyed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Fakhrisadat Khalifesoltani Educational Expert, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Kobra Hoseinpour MSc, Research Expert, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Homeira Shamir Educational Expert, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Firozeh Nilchian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای در انجام خدمات دندان‌پزشکی بسیار اهمیت دارد. مطالعات نشان می دهد که آموزش مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای و حقوق بیماران به دانشجویان دندانپزشکی ضروری می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی و دیدگاه دانشجویان و دستیاران تخصصی دندان‌پزشکی از مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای و حقوق بیماران بود.

مواد و روش مطالعه: برای این مطالعه توصیفی 61 دانشجوی دوره عمومی و دستیاران تخصصی دندان‌پزشکی بطور تصادفی انتخاب شدند. با کسب رضایت از آنها دعوت شد که پرسش‌نامه مورد نظر را تکمیل نمایند. برای سنجش خصوصیات روان سنجی و اصلاح پرسشنامه اصلی، در یک مطالعه آزمایشی روایی صوری و ثبات درونی محتوای پرسشنامه بررسی گردید. (05/0=α) اطلاعات پرسشنامه وارد نرم افزار کامپیوتری SPSS ویرایش 5/11 گردید. نتایج داده های نمونه بوسیله آزمون های T و تحلیل واریانس یکطرفه ، ازمون کروسکال والیس و مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای 969/0 و مطلوب بود. میانگین و انحراف معیار نمره مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای دانشجویان عمومی و دستیاران تخصصی دندانپزشکی به ترتیب 7/3±68/3 و 37/0±25/4 بدست آمد. میانگین نمره مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای در دستیاران تخصصی دندانپزشکی بطور معنی داری بیش از دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی بود(03/0=P).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد دستیاران تخصصی دندان‌پزشکی مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای بیشتری در مواجهه با بیماران خود دارند.

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای، ارتباط، دانشجویان دندان‌پزشکی.

چاپ شده
2012-03-15
استناد به مقاله
1.
جباری فرسا, خلیفه سلطانیفا, حسین پورک, شامیرح, نیلچیانف, Jabarifar SE, Khalifesoltani F, Hoseinpour K, Shamir H, Nilchian F. ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2012 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];7(5):770-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/453

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد