بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11 تا 14 ساله شهر اصفهان

  • پروین خادم استادیار، گروه دندان‌پزشکی جامعه نگر، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • مریم حاجی احمدی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ايران.
  • سید ابراهیم جباری فر دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • کتایون میرانی دندان‌پزشك، اصفهان، ايران.
  • Parvin Khadem Assistant Professor, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
  • Marya Hajiahmadi Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Gilan University of Medical Sciences, Gilan, Iran.
  • Seyede Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Katayon Mirani DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: سلامت دهان شامل سلامت دهان و بافت‌های مربوطه به آن است که امکان فعالیت‌هایی مانند خوردن، صحبت کردن و روابط اجتماعی مطلوب را بدون ناراحتی فراهم می‌آورد. هدف از این پژوهش، بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان در کودکان 14-11 ساله شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: برای انجام این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 128 کودک 14-11 ساله از مدارس شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب گردید. کودکان به پرسش‌نامه
Child Perception Questionnaire   (CPQ  )پاسخ دادند. سپس مورد معاینه بالینی قرار گرفتند و شاخص‌های (Decay, Missing, Filling Tooth) DMFT و dmft و (Mollar incisor hypoplasia) MIH و (Traumatic dental injuries) TDI و مال اکلوژن در آن‌ها تعیین شد. برای بررسی پایایی پرسش‌نامه، 60 نفر از کودکان شرکت کننده دو هفته بعد دوباره پرسش‌نامه را در حالی که هیچ‌گونه مداخله دندان‌پزشکی طی این مدت برای آن‌ها صورت نگرفته بود، تکمیل کردند. برای محاسبه رابطه بین شاخص‌ها از آزمون همبستگی Pearson و ANOVA استفاده شد. Cronbach's alpha و ضریب توافق نیز محاسبه گردید (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین نمره CPQ 6/20 و با انحراف معیار 6/16 به دست آمد که در دختران بالاتر از پسران بود. ضریب Cronbach's alpha 92/0 و ضریب توافق 82/0 به دست آمد. CPQ با شاخص‌های DMFT، dmft، MIH و TDI و مال اکلوژن ارتباط داشت اما ارتباط آن‌ها معنی‌دار نبود (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: نسخه فارسی پرسش‌نامه CPQ در کودکان 14-11 ساله از روایی و پایایی خوبی برخوردار بوده است و می‌تواند اثرات بیماری و سلامت دهان و دندان را بر کیفیت زندگی برآورد نماید.

كليد واژه‌ها: کیفیت زندگی، پوسیدگی دندانی، هایپوپلازی مینای دندان، مال اکلوژن.
چاپ شده
2012-03-15
استناد به مقاله
1.
خادمپ, حاجی احمدیم, جباری فرسا, میرانیک, Khadem P, Hajiahmadi M, Jabarifar SE, Mirani K. بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11 تا 14 ساله شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2012 [ارجاع شده 21ژانویه2022];7(5):777-84. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/462

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد