بررسی میزان همدلی دانشجويان دوره عمومي دندان‌پزشکی و دستیاران دندان‌پزشكي با بیماران در سال 1390

  • سید ابراهیم جباری فر دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فخری السادات خلیفه سلطانی کارشناس پژوهشی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فیروزه نیلچیان استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • کبرا حسین پور کارشناس پژوهشی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ايران
  • علیرضا یوسفی دانشیار، گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • seyed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Fakhrisadat Khalifesoltani Educational Expert, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Firozeh Nilchian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Alireza Yosefi Associate Professor, Head Of Medical Education research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Kobra Hosseinpour MSc, Research Expert, School of Dentistry, Dehaghan Branch,Dehaghan Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: همدلي دندانپزشك و بيماران باعث افزايش مهارت هاي ارتباطی و رضایت آن ها و اثربخشي درمان هاي دندانپزشكي مي گردد. ارتباط صحيح و همدلي بين دندان پزشک و گيرندگان خدمات دندانپزشكي یکی از دغدغه های  اساتيد،  و مديران و برنامه ریزان  آموزش  و گیرندگان خدمات دندان پزشکی مي باشد.  هدف از مطالعه حاضر بررسي   میزان همدلي  در دانشجويان دوره عمومي و دستياران دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1390 با بیمارا نشان  بود.

مواد و روش ها: در اين مطالعه  مقطعی، 205 پرسشنامه توسط114 دانشجوي دوره عمومي و91 دستيار تخصصی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصیلی 90 كه بطور تصادفي از بین دانشجویان مقطع بالینی (سال های سوم تا ششم) و دستیاران رشته های تخصصی دندان پزشکی اصفهان انتخاب شده بودند تکمیل گردید. ابزار جمع آوري اطلاعات، نسخه فارسی پرسشنامه همدلي Jefferson بود. اطلاعات شركت كنندگان وارد نرم افزار كامپيوتري SPSS ويرايش 5/11 گرديد. اطلاعات با كمك آزمون هاي t-test و ANOVA و آزمون تعقیبی توکی و آمار هاي توصيفي تجزيه و تحليل گرديد. (05/0=α)

يافته‌ها: ميانگين نمره همدلي در دانشجويان مونث و مذكر بترتیب93/88، 24/88و دستیاران و دانشجویان دوره عمومی بترتیب 97/85 و 61/90 بود. ميانگين نمره همدلي در دانشجويان مونث و مذكر و دوره عمومي دندانپزشكي با افزایش سنوات تحصیلی كاهش معناداری نداشتp=0.173,p=0.219).)  همچنین تفاوت  معناداری بين میانگین همدلي دانشجويان سال سوم دوره عمومي با دستياران دندان پزشکی مشاهده گرديد(.(P =0.00

نتيجه گيري: میزان همدلي براساس سنوات تحصيلی در دانشجويان دوره عمومي و دستياران تخصصي با شرایط قابل انتظار (میزان همدلی120-140) تفاوت دارد. برنامه ريزي آموزشي براي تقويت فضاي همدلي بین دانشجویان  و بيماران ضروری به نظر می رسد.

كليدواژه‌ها: همدلي، دانشجو، دندانپزشكي، آموزش.

چاپ شده
2012-03-15
استناد به مقاله
1.
جباری فرسا, خلیفه سلطانیفا, نیلچیانف, حسین پورک, یوسفیع, Jabarifar seyed E, Khalifesoltani F, Nilchian F, Yosefi A, Hosseinpour K. بررسی میزان همدلی دانشجويان دوره عمومي دندان‌پزشکی و دستیاران دندان‌پزشكي با بیماران در سال 1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2012 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(5):753-62. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/463

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد