مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها

  • رومینا مظاهری استادیار، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • ندا احمدی روزبهانی استادیار، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • سید ابراهیم جباری فر دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • ندا بیرجندی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • حمیدرضا بیات دندان‌پزشک، اصفهان، ايران.
  • Romina Mazaheri Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Neda Ahmadi Rouzbahani Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Seyed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Neda Birjandi Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Hamid Reza Bayat DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: بیماری‌هاي دهان پیامدهای جسمی، اجتماعی، روحی- روانی و اقتصادی برای کودک و دیگر اعضای خانواده ایجاد می‌کنند. هدف از این مطالعه، مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها بود.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق که یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی است تعداد 240 دانش آموز به نسبت مساوی دختر و پسر و والدین آن‌ها در سال 1390- 1389 از مدارس ابتدایی نواحی 3و 4 و 5 آموزش و پرورش و از هر ناحیه 2 مدرسه انتخاب شد و پرسش‌نامه FIS (Family impact scale -شاخص تأثیر سلامت دهان و دندان کودک بر خانواده) توسط والدین آن‌ها تکمیل گردید و ارتباط شاخص FIS با وضعیت پوسیدگی، ترومای دندانی DTI (Dental trauma index)، وضعیت اکلوژن و اختلال تکاملی مینایی، بهداشت دهان ودندان، سلامت عمومی با استفاده از آزمون های آماری 2χ،Spearman Pearson, t-test و نرم افزار 18 SPSS مورد بررسی قرار گرفت (05/0=α).

یافته‌ها: بین شاخص پوسیدگی و شاخصFIS ارتباط معنی دار مشاهده نشد (7/0 = p value). بررسی وضعیت اکلوژن دانش آموزان نشان داد که فراوانترین وضعیت اکلوژن از نوع یک با 7/56 درصد بود و تفاوت معناداری بین وضعیت اکلوژن و شاخص FIS مشاهده نشد (09/0=p value). بین هیپوپلازی مینا و شاخصFIS ارتباط معنی داری بدست آمد(01/0p value<). سابقه ترومای دندان‌های دايمی و شاخصFIS  ارتباط معنی دار داشتند (04/0= p value).

نتیجه‌گیری: نتایج اين مطالعه نشان داد که شاخص تأثیر سلامت دهان و دندان کودک بر خانواده (FIS) با متغیرهایی چون ترومای دهان و دندان، سلامت عمومی و هیپوپلازی مینایی رابطه دارد.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی دنداني، تروما، سلامت دهان.
چاپ شده
2012-05-27
استناد به مقاله
1.
مظاهریر, احمدی روزبهانین, جباری فرسا, بیرجندین, بیاتح, Mazaheri R, Ahmadi Rouzbahani N, Jabarifar SE, Birjandi N, Bayat HR. مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2012 [ارجاع شده 13آگوست2022];8(2):151-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/487

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد