بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال

  • حمید بدریان دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشكده دندان‌پزرشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مهناز شیخی دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌ نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندانپرشكيدندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • عاطفه میرزا باقریان دستيار تخصصي، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندانپرشكيدندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • نوید خلیقی نژاد دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشكده دندان‌پزرشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Hamid Badrian Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mahnaz Sheikhi Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Atefeh Mirzabagherian Specialist at Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Navid Khalighinejad Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: کاربرد تکنیک‌های پیشرفته رادیوگرافی در دندان‌پزشکی امری اجتناب ناپذیر است. کاربرد این تکنیک‌ها به طور ناخواسته سبب دریافت اشعه X توسط ارگان‌های حساس سر و گردن ‌مي‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، به منظور بررسی میزان دوز دریافتی به غده تیروئید از 10 عدد دوزیمتر GR-200 (Termo luminesans detector) TLD دایره‌ای شکل در فانتوم شبیه RANDO مرد (قسمت سر و گردن، یعنی ده قطعه اول آن) استفاده شد. سپس توموگرافی کامپیوتری اسپیرال از نواحی قدام و خلف فک بالا و پایین به همراه لترال اسکات ویو به عنوان فیلم راهنما و توموگرافی کانونشنال اسپیرال از فک بالا، فک پایین و هر دو فک به همراه رادیوگرافی پانورامیک به عنوان فیلم راهنما تهیه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات توسط نرم‌افزار 5/11SPSS و آزمون آماری -Wallis Kruskal و Mann-Whitney انجام شد (05/0 = α).

یافته‌ها: بیشترین و کمترین میانگین دوز جذبی غده تیروئید به ترتیب مربوط به توموگرافی کامپیوتری همزمان فکین و توموگرافی کانونشنال اسپیرال قدام فک بالا بود (01/0 ± 92/5 و 01/0 ± 79/0 میلی سیورت). میانگین دوز جذبی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال نسبت به توموگرافی کامپیوتری کمتر بود. به استثنای تکنیک توموگرافی کانونشنال اسپیرال در خلف و قدام فک پایین (276/0 = p value) سایر تکنیک‌ها اختلاف معنی‌دار داشتند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، دوز جذبی ارگان تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال در هر ناحیه از فکین کمتر از سی‌تی‌اسکن مربوط به آن فک بود. بنابراین در طرح درمان‌هایی که نیاز به نمای سه بعدی و برش‌های عرضی از منطقه محدودی از فکین است، به نظر می‌رسد توموگرافی کانونشنال اسپیرال آن ناحیه از فک نسبت به سی‌تی‌اسکن اسپیرال مربوطه ارجحیت دارد.

کلید واژه‌ها: غده تیروئید، دوزیمتری، توموگرافی کامپیوتری اسپیرال.
چاپ شده
2012-06-07
استناد به مقاله
1.
بدریانح, شیخیم, میرزا باقریانع, خلیقی نژادن, Badrian H, Sheikhi M, Mirzabagherian A, Khalighinejad N. بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2012 [ارجاع شده 13آگوست2022];8(2):143-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/493

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد