بررسی تأثير فاز اول درمان های پریودنتال بر ميزان قند خون در بيماران مبتلا به دیابت نوع دوم

  • S Amini Assistant Professor, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, IRAN
  • M Mohammadi
  • شیرین امینی ستادیار گروه پریودونتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
  • مريم محمدی دندان‌پزشک

چکیده

  • مقدمه: بين وضعيت حفره دهان و بيماری‌های سيستميک فرد، ارتباط نزديکی وجود دارد. يکي از اين بيماری‌ها، بيماری ديابت مليتوس است. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين تأثير جرم‌گيری و هموارسازی ريشه و استفاده از دهان‌شويه بر ميزان قند خون در بيماران مبتلا به دیابت نوع دوم می باشد.
  • مواد و روش‌ها: 30 بيمار مبتلا به دیابت نوع دوم کنترل نشده که به پريودنتيت مزمن شديد مبتلا بودند، از مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند. بیماران به دو گروه تقسيم شدند و به گروه اول (کنترل) فقط آموزش بهداشت دهان و دندان داده شد؛ گروه دوم (مورد) علاوه بر آموزش بهداشت، دهان‌شويه کلرهگزيدين دریافت کردند و جرم‌گيری و هموارسازی ريشه نیز برای آنان انجام شد. در ابتدا و سه ماه بعد از مداخله، در هر دو گروه، شاخص خونريزی، شاخص پلاک در 4 ناحيه دندان‌ها، عمق پروبينگ در 6 ناحيه دندان‌ها، مقدار قند خون ناشتا و هموگلوبين گليکوزيله اندازه گيری شد. سپس ميانگين پارامترهای فوق با هم مقايسه گرديد.
  • نتایج: متوسط مقدار قند خون ناشتا، در گروه مورد از 11/61±20/184 به 08/29±87/163 ميلی‌گرم در دسی ليتر کاهش پيدا کرد (05/0<p)، متوسط مقدار هموگلوبين گليکوزيله نيز در اين گروه از 78/8 به 29/7 درصد کاهش یافت (05/0>p) و شاخص خونريزی، شاخص پلاک و عمق پروبينگ نيز تقلیل یافت (05/0>p). این کاهش در گروه کنترل معنادار نبود.
  • نتیجه‌گیری: به دنبال جرم‌گيری و هموارسازی ريشه، علاوه بر بهبود وضعیت پريودنتال، مقدار قند خون ناشتا و هموگلوبين گليکوزيله نیز کاهش می یابد.
  • کلید واژه‌ها: جرم‌گيری، عمق پروبينگ، شاخص خونريزی، شاخص پلاك، ديابت نوع دوم، هموگلوبين گليكوزيله، قند خون ناشتا
چاپ شده
2008-03-03
استناد به مقاله
1.
Amini S, Mohammadi M, امینیش, محمدیم. بررسی تأثير فاز اول درمان های پریودنتال بر ميزان قند خون در بيماران مبتلا به دیابت نوع دوم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2008 [ارجاع شده 24اکتبر2021];2(3):12-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/50

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد