بررسی آزمایشگاهی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده

  • زهرا خاموردی دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران.
  • لقمان رضایی صوفی استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران.
  • شاهین کسرایی دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران.
  • عباس مقیم بیگی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران.
  • شیوا رستمی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران.
  • Zahra Khamverdi Associate Professor, Dental Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Loghman Rezaei-Soufi Assistant Professor, Dental Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Shahin Kasrei Associate Professor, Dental Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Abas Moghim Beigi Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Shiva Rostami Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

چکیده

مقدمه: استحکام پیوند کامپوزیت رزین به مینای دندان پس از سفید کردن کاهش می‌یابد. کاربرد برخی مواد آنتی‌اکسیدان اثر ماده سفید کننده را کاهش مي‌دهد و باند کامپوزیت رزین به مینا را بهبود می‌بخشد. هدف از این پژوهش، تعیین اثر کاربرد اپی گالوکاتچین گالات (Epi gallo catechin gallate يا EGCG) بر استحکام پیوند برشی کامپوزیت رزین به مینای سفید شده بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، سطوح لبیالی ۹۰ دندان قدامی فک بالا پس از پرداخت به طور تصادفی به ۹ گروه زیر تقسیم شدند:  گروه 1: بدون درمان، گروه 2: سفید شده با نگهداری 24 ساعته، گروه 3: سفید شده با نگهداری 7 روز، گروه‌های 6-4: سفید شده محلول‌های EGCG ۶۰۰، 800 و 1000 میکرومول به مدت 10 دقیقه به کار رفت، گروه‌های
9-7: سفید شده با کاربرد EGCG محلول‌های ۶۰۰، 800 و 1000 میکرومول به مدت 20 دقیقه. سفید کردن دندان‌ها با ژل هیدروژن پراکساید ۳۵ درصد به مدت ۳۰ دقیقه انجام شد و بر روی هر نمونه بعد از کاربرد ادهزیو، استوانه کامپوزیتی باند شد. استحکام برشی نمونه‌ها برحسب مگاپاسکال ثبت شد. داده‌ها توسط آزمون‌هایtwo-way ANOVA و
 Mann-Whitneyآنالیز شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: کمترین و بیشترین میانگین استحکام برشی به ترتیب مربوط به گروه 2
(04/1 ± 18/5) و گروه 1 (28/3 ± 98/12) برحسب مگاپاسکال بود. نتایج نشان داد که فاکتورهای زمان، غلظت، و اثر متقابل آن‌ها تأثیر معنی‌داری در استحکام باند گروه‌ها ندارد
(05/0 < p value). در مقایسه دو‌به‌دو گروه‌ها به جز گروه 2 با سایر گروه‌ها
(001/0 > p value)، گروه 4 با 1 (009/0 = p value) و گروه 3 با 4 (15/0 = p value)، دیگر گروه‌ها از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی‌داری نداشتند (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: استحکام باند کامپوزیت رزین به مینا بلافاصله پس از سفید کردن به طور چشمگيري کاهش می‌یابد. یک هفته تأخیر قبل از باندینگ و کاربرد محلول EGCG می‌تواند استحکام برشی کامپوزیت به مینای سفید شده را افزایش دهد.

كليد واژه‌ها: آنتی‌اکسیدان‌ها، سفید کردن دندان، چاي، کامپوزیت رزین، اپی گالوکاتچین گالات، استحکام برشی.
چاپ شده
2012-07-09
استناد به مقاله
1.
خاموردیز, رضایی صوفیل, کسراییش, مقیم بیگیع, رستمیش, Khamverdi Z, Rezaei-Soufi L, Kasrei S, Moghim Beigi A, Rostami S. بررسی آزمایشگاهی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(3):235-43. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/502

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد