تأثیر درمان سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه کامپوزیت رزین به زیرکونیا

  • محمد عاطفت دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
  • مریم بهشتی استادیار، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
  • زهرا خاموردی دانشیار، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
  • شاهین کسرایی دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
  • Mohammad Atefat Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Maryam Beheshti Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Zahra Khamverdi Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Shahin Kasraei Associate Professor, Dental Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

چکیده

مقدمه: ایجاد اتصال میکرومکانیکی مناسب بین سمان رزینی و سرامیک زیرکونیا با استفاده از روش‌های معمول آماده‌سازی سطح، امکان‌پذیر نمی‌باشد. کاربرد لیزر برای آماده‌سازی سطح سرامیک زیرکونیا پیشنهاد شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر آماده‌سازی سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه سمان رزینی به سرامیک زیرکونیا بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 30 عدد دیسک زیرکونیا به قطر 6 میلی‌متر و ضخامت 2 میلی‌متر آماده و به صورت تصادفی به 2 گروه 15‌تایی تقسیم شدند. در گروه آزمون دیسک زیرکونیا به وسیله لیزر CO2 با انرژی خروجی w 3 و دانسیته انرژی
39/265 J/cm2 مورد تابش قرار گرفت. با استفاده از مولدهای پلاستیکی دیسک‌های کامپوزیت رزین به قطر 3 میلی‌متر و ضخامت 2 میلی‌متر تهیه شد و به سطح دیسک‌های زیرکونیا با سمان رزینی 2.0 F Panavia (Japan Kuraray co Ltd, Osaka ,) سمان گردید. به وسیله ماشین تست مکانیکی با سرعت بارگذاری 5/0 میلی‌متر بر دقیقه استحکام باند برشی نمونه‌ها تعیین شد. نوع شکست به وسیله میکروسکوپ نوری با بزرگ‌نمایی 40x ارزیابی گردید. مورفولوژی سطحی دو نمونه از گروه آزمون به ترتیب قبل و بعد از آماده‌سازی با لیزر توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید. آنالیز داده‌ها توسط آزمون Paired-t انجام شد و سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین استحکام باند برشی در دو گروه درمان سطحی با لیزر CO2 و گروه شاهد به ترتیب Mpa 02/3 ± 12/12 و Mpa 14/1 ± 97 /5 بود. درمان سطحی با لیزر CO2 به طور معنی‌داری استحکام باند برشی سمان به دیسک زیرکونیا را افزایش داد (001/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، درمان سطحی با لیزر CO2 موجب افزایش استحکام برشی باند سمان رزینی به سرامیک زیرکونیا می‌گردد.

كليد واژه‌ها: زیرکونیوم اکساید، سمان‌هاي رزینی، لیزر CO2.
چاپ شده
2012-07-21
استناد به مقاله
1.
عاطفتم, بهشتیم, خاموردیز, کسراییش, Atefat M, Beheshti M, Khamverdi Z, Kasraei S. تأثیر درمان سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه کامپوزیت رزین به زیرکونیا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21جولای2012 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(3):213-20. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/509

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد