بررسی تغییرات قند خون ضمن جراحی دندان عقل نهفته با بی‌حسی موضعی حاوی اپی نفرین

 • A Haghighat Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
 • N Kaviani
 • A Dadkhah
 • عباس حقیقت متخصص جراحی فک و صورت، استادیار دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ناصر کاویانی متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، استادیار دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • آمنه دادخواه دندان‌پزشک

چکیده

 • مقدمه: اپی‌نفرین موجود در محلول‌های بی‌حسی موضعی باعث افزایش قند خون می‌شود. اضطراب نیز باعث افزایش قند خون می‌شود. طی این مطالعه، تغییرات قند خون در حین جراحی دندان عقل نهفته با استفاده از بی‌‌حسی موضعی با 2 کارپول (cc 6/3) لیدوکائین 2 درصد حاوی اپی‌نفرین بررسی شد.
 • مواد و روش‌ها: در این بررسی توصیفی تحلیلی و آینده نگر، 21 فرد سالم 17 تا 30 ساله که برای جراحی دندان عقل نهفته مندیبل به بخش جراحی مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. قبل از شروع جراحی، دستورهای لازم به طور یکسان به همه مراجعه‌کنندگان داده شد. سپس، در چهار مرحله (15دقیقه پیش از جراحی، بلا‌فاصله پیش از تزریق بی‌حسی، 7 و 15دقیقه پس از تزریق بی‌حسی) قند خون آنان با گلوکومتر اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار  SPSSو آمار Paired Samples T-test تجزیه و تحلیل شدند.
 • نتایج: تغییرات قند خون در چهار مرحله اندازه‌گیری معنی‌دار بود (001/0<). میانگین قند خون از 93/9±19/97 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر در مرحله یک، به 57/15±48/107 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر در مرحله چهار رسید. میانگین قند خون، در مرحله دو اندکی کاهش نشان داد و سپس در مراحل سه و چهار به گونه‌ای معنی‌دار بالا رفت.
 • نتیجه‌گیری: پس از تزریق داروی بی‌حسی و آغاز جراحی، میزان قند خون افزایش پیدا کرد ولی میانگین میزان قند خون از 110 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بالاتر نرفت. بنابراين تزریق دو کارپول لیدوکائین همراه با اپی نفرین باعث افزایش قند خون به میزان خطرناکی نمی‌شود.
 • کلید واژه‌ها: قند خون، جراحی دندان عقل نهفته، بی‌حسی موضعی، اپی‌نفرین.
چاپ شده
2008-03-03
استناد به مقاله
1.
Haghighat A, Kaviani N, Dadkhah A, حقیقتع, کاویانین, دادخواهآ. بررسی تغییرات قند خون ضمن جراحی دندان عقل نهفته با بی‌حسی موضعی حاوی اپی نفرین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2008 [ارجاع شده 24اکتبر2021];2(3):23-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/52

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد