##article.return## بررسی تأثیر تغییر موقعیت چانه در پلن عمودی بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین دانلود ##common.downloadPdf##