مقايسه دقت اندازه‌گیری‌های فک پایین در نگاره‌های توموگرافی خطی و اسپیرال

  • آرش دباغی استاديار، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
  • الهام رجایی استاديار، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
  • علی شکرانه دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • حامد تابش استاديار، گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
  • نسترن فرهادی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Arash Dabbaghi Assistant Professor, Department Of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
  • Elham Rajaei Assistant Professor, Department Of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
  • Ali Shokraneh Postgraduate Student, Department Of Endodontics, School Of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Hamed Tabesh Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Jondishapoor University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
  • Nastaran Farhadi Postgraduate Student, Department Of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: برای تهیه تصاویر تشخیصی برای درمان‌های دندان‌پزشکی از جمله ایمپلنت، تکنیک‌های رادیوگرافی مختلفی به کار برده می‌شوند. با استفاده از تصاویر مقطعي
(Cross sectional) مانند توموگرافی توانایی مشاهده استخوان موجود افزایش می‌یابد. این تصاویر اغلب با دو روش خطی و اسپیرال تهیه می‌گردند. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه دقت اندازه‌گیری‌های رادیوگرافی تصاویر حاصل از دو روش خطی و اسپیرال بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربی 20 محل روی مندیبل خشک انسان (10 ناحیه در قدام و 10 ناحیه در خلف سوراخ چانه‌اي) انتخاب و تصاویر رادیوگرافی از هر ناحیه با دو روش توموگرافی خطی و اسپیرال تهیه گردید. کلیه توموگرافی‌های موجود، بر اساس متغیر‌های ارتفاع و ضخامت مندیبل، توسط 2 رادیولوژیست بررسی شد، سپس مندیبل‌ها در نواحی مشخص شده برش داده شد تا اندازه واقعی متغیرها به دست آید. اندازه‌های حاصل از توموگرافی‌ها در 3 گروه خطای بیشتر از 1+ میلی‌متر، بین 1+ و 1- میلی‌متر و کمتر از
1- میلی‌متر طبقه‌بندی شد و توسط آزمون Pearson's chi-squared آنالیز گردید (05/0 = α). همچنین ضریب Cohen’s Kappa به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان بین مشاهده کنندگان تعیین گردید.

یافته‌ها: در مقایسه دقت اندازه‌گیری‌های رادیوگرافی توموگرافی خطی و اسپیرال، بر اساس متغیر ارتفاع تفاوت آماری معنی‌داری یافت نشد (05/0 < p value)، همچنین بر اساس متغیر ضخامت اختلاف معنی‌داری بین تکنیک‌ها وجود نداشت (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي اين مطالعه، دقت تصاویر حاصل از هر دو روش توموگرافی خطی و اسپیرال مشابه و در مقایسه با ابعاد واقعی قابل قبول می‌باشد.

كليد واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، توموگرافی، مندیبل
چاپ شده
2012-09-19
استناد به مقاله
1.
دباغیآ, رجاییا, شکرانهع, تابشح, فرهادین, Dabbaghi A, Rajaei E, Shokraneh A, Tabesh H, Farhadi N. مقايسه دقت اندازه‌گیری‌های فک پایین در نگاره‌های توموگرافی خطی و اسپیرال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19سپتامبر2012 [ارجاع شده 19می2022];8(4):347-55. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/528

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد