مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره

  • آسيه زماني ناصر دانشيار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • نسترن فرهادي دستيار تخصصي، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • نسيم جعفري دستيار تخصصي، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • لادن خرمي دستيار تخصصي، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • علی شکرانه دستيار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • Asieh Zamani Naser Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nastaran Farhadi Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nasim Jafari Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ladan Khorrami Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ali Shokraneh Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: گاهي به علت ظهور و يا پرتوگيري زياد، کلیشه‌های رادیوگرافی تيره مي‌شوند. اگر بتوان تیرگی این تصاویر را كاهش داد نياز به انجام دوباره راديوگرافي نخواهد بود. هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه روش ديجيتال غير مستقيم و محلول‌هاي روشن كننده در بهبود كيفيت تشخيصي تصاویر رادیوگرافی تيره بود.

مواد و روش‌ها: در اين بررسي تجربي، 50 رادیوگرافی پري اپيكال به روش نيمساز از نواحي گوناگون دنداني فك بالا و پايين نمونه آزمایشگاهی (فانتوم) با کیفیت تشخیصی مطلوب فراهم شد. سپس، زمان تابش 5/1 برابر شد تا تصوير تيره ايجاد شود. نمونه‌هاي تيره به وسيله محلول روشن كننده و روش ديجيتال غير مستقيم اصلاح شدند. برای نمونه‌ها توسط سه دستيار آموزش دیده راديولوژي و به طور جداگانه با استفاده از پرسش‌نامه نمره‌هايي از 1 تا 4، بر پايه كيفيت ثبت شد. داده‌ها گردآوري و به كمك آزمون‌هاي Friedman و Wilcoxon بررسي آماري شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: ميان كيفيت تشخيصي تصويرهاي تيره و گروه‌هاي ديگر اختلافي معنی‌دار وجود داشت (001/0 > p value). كيفيت تصويرهاي تيره روشن شده با محلول روشن كننده و روش ديجيتال غير مستقيم از گروه شاهد بهتر بود (001/0 > p value). كيفيت تشخيصي تصويرهاي روشن شده با محلول بالاتر از تصويرهاي روشن شده ديجيتالي بود
(001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، کاربرد محلول‌هاي روشن كننده در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های تیره بر از روش ديجيتال ارجح مي‌باشد. بررسی‌های بیشتر توصیه می‌گردد.

كليد واژه‌ها: رادیوگرافی دندانی، رادیوگرافی دیجیتال، بهبود تصاویر
چاپ شده
2012-11-12
استناد به مقاله
1.
زماني ناصرآ, فرهادين, جعفرين, خرميل, شکرانهع, Zamani Naser A, Farhadi N, Jafari N, Khorrami L, Shokraneh A. مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):463-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/551

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد