بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی: یک مطالعه مقدماتی

  • محسن گل پرور دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • مریم زارع جهرمی استادیار، گروه اندودنتيكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • میترا کرباسی خیر دستيار تخصصي، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد، ايران
  • Mohsen Golparvar Associate Professor, Department of Psychology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Maryam Zarea Jahromi Assistant Professor, Department of Endodontics, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
  • Mitra Karbasi Khayer Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده

مقدمه: درمان‌های دندان‌پزشکی و به ویژه درمان ریشه دندان از زمره مشاغلی است که دارای استرس شغلی بالایی است. این پژوهش با هدف بررسی میزان استرس شغلی درمان ریشه دندان در میان متخصصان و دستیاران اندودنتیکس و دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی اجرا شد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل متخصصان و دستیاران اندودنتیکس و دانشجویان دندان‌پزشکی بودند که از میان آن‌ها به ترتیب 36، 41 و 47 نفر به شیوه آسان انتخاب شدند. ابزار سنجش یک پرسش‌نامه محقق ساخته در باره استرس شغلی در حین درمان ریشه دندان در ده عامل بود. داده‌ها از طریق آزمون t تک نمونه‌ای تحلیل گردید.

یافته‌ها: متخصصان در نه عامل استرس حین درمان ریشه دندان (001/0 > p value، 48/15- = t تا 83/4- = t) دارای استرس کمتر از حد متوسط و در استرس ناشی از موارد متفرقه (64/0 = p value، 47/0- = t) دارای استرس متوسط هستند، اما دستیاران در هر ده عامل استرس ناشی از درمان ریشه دندان (001/0 > p value، 69/18- = t تا 18/2- = t) و دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی در 9 حوزه (001/0 > p value، 93/3 = t تا 83/15- = t) دارای استرس کمتر از متوسط هستند (به جز استرس ناشی از کار روی مولر‌های فکین و تهیه حفره دسترسی موارد خاص،
 87/0 = p value، 16/0 = t).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، استرس شغلی متخصصان، دستیاران اندودنتیکس و دانشجویان دندان‌پزشکی در بیشتر موارد کمتر از متوسط گزارش شد. با این حال به نظر می‌رسد متخصصان در حوزه‌هایی نظیر درمان‌های متفرقه، دستیاران و دانشجویان در مواردی نظیر تزریق و درمان‌های متفرقه نیازمند توجه بیشتري هستند.

کلید واژه‌ها: استرس، دستیاران دندان‌پزشكي، دانشجویان دندان‌پزشکی، درمان ريشه
چاپ شده
2012-11-15
استناد به مقاله
1.
گل پرورم, زارع جهرمیم, کرباسی خیرم, Golparvar M, Zarea Jahromi M, Karbasi Khayer M. بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2012 [ارجاع شده 19می2022];8(6):540-51. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/557

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد