میزان اثر بخشی اتیلن دی آمین تترااستیک اسید، اسید مالئیک و اسید فسفریک در برداشت لایه اسمیر: بررسی میکروسکوپ الکترونی

  • سيد محسن هاشمي نيا دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • رضا بیرنگ دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه پریودنتیکس، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • محبوبه فیضیانفرد استاديار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • مینا نصوري دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته پژوهش‌هاي دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • سارا نصوری دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته پژوهش‌هاي دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • Seyed Mohsen Hasheminia Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Reza Birang Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mahbobeh Feizianfard Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mina Nosouri Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Sara Nosouri Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق آزمایشگاهی، بررسی میزان اثر بخشی اتیلن دی آمین تترااستیک اسید 17 درصد، اسید مالئیک ۵ درصد و اسید فسفریک 6 درصد در برداشت لایه اسمیر توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، تعداد ۸۰ دندان تک کاناله انسان به سه گروه آزمایشی ٢۵‌تایی برای آزمودن با اتیلن دی آمین تترااستیک اسید 17 درصد، اسید مالئیک و اسید فسفریک جهت برداشت لایه اسمیر و یک گروه شاهد منفی ۵تایی تقسیم گردیدند. پس از آماده‌سازی کانال‌ها به روش استپ بک تا فایل شماره 40 در ناحیه اپیکال و فایل شماره 80 در ناحیه کرونال، شستشوی نهایی کانال‌ها با نیدل گیج شماره ۳۰ توسط ۵ میلی‌لیتر از هر کدام از محلول‌های مورد آزمایش به مدت ١ دقیقه انجام شد. سپس ریشه‌ها به صورت طولی برش داده شد و با عمل وجینگ به دو نیمه تقسیم شدند و پس از آن در نواحی کرونال، میانی و اپیکال از نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تصاویری تهیه شد. سپس تصاویر توسط دو مشاهده‌گر بر اساس میزان حذف لایه اسمیر نمره‌گذاری شدند. در پایان پس از جمع‌آوری اطلاعات، نتایج توسط آزمون‌های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney جهت مقایسه دوبه‌دو بین گروه‌ها و Friedman و Wilcoxson برای مقایسه نواحی مختلف کانال در هر گروه استفاده شد (05/0 = α).

يافته‌ها: سه محلول شستشو دهنده کانال در برداشت لایه اسمیر تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند (492/0 = p value). با بررسی نواحی مختلف کانال سه روش تفاوت معنی‌داری را با برتری ناحیه کرونال نشان دادند (001/0 = p value).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، محلول‌های مورد مطالعه به یک میزان در برداشت لایه اسمیر از دیواره کانال مؤثر بودند.

کلید واژه‌ها: اسید مالئیک، اسید فسفریک، میکروسکوپ الکترونی روبشی، لایه اسمیر
چاپ شده
2013-01-24
استناد به مقاله
1.
هاشمي نياسم, بیرنگر, فیضیانفردم, نصوريم, نصوریس, Hasheminia SM, Birang R, Feizianfard M, Nosouri M, Nosouri S. میزان اثر بخشی اتیلن دی آمین تترااستیک اسید، اسید مالئیک و اسید فسفریک در برداشت لایه اسمیر: بررسی میکروسکوپ الکترونی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 4جولای2022];8(7):606-15. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/569
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد