آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر اهواز پیرامون ضد عفونی قالب‌های دندانی

  • شيرين لواف استادیار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ايران
  • آرش عزيزي دانشيار، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ايران
  • مريم شنتيا دندان‌پزشك، تهران، ايران
  • Shirin Lavaf Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Arash Azizi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Maryam Shantia DDS, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: کنترل عفونت از اهمیت بسیاری در درمان‌های دندان‌پزشکی برخوردار است. یکی از راه‌های انتقال عفونت از طریق قالب‌های دندانی است. آموزش دندان‌پزشکان در مورد کنترل عفونت و برنامه‌های آموزشی احتمال خطر آلودگی را کاهش می‌دهد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان در رابطه با ضد عفونی قالب‌های دندانی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، 93 دندان‌پزشک عمومی شهر اهواز به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه شامل ویژگی‌های دموگرافیک و 15 سؤال مربوط به آگاهی و 14 سؤال مربوط به نگرش تهیه شد. سؤالات آگاهی امتیازبندی و براي هر سؤال صحیح پاسخ داده شده، یک امتیاز در نظر گرفته شد. به سؤالات نگرش نمره 1 تا 5 داده شد. سرانجام داده‌ها به وسیله آزمون‌های t و Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی کلی دندان‌پزشکان مورد مطالعه 2/0 ± 1/6 بود. 66 نفر از 93 نفر (96/70 درصد) دارای آگاهی ضعیف با میانگین و انحراف معیار نمره 1/0 ± 65/4، 21 نفر (58/22 درصد) دارای آگاهی متوسط با نمره 2/0 ± 3/9 و تنها 6 نفر (45/6 درصد) دارای آگاهی خوب با نمره 2/0 ± 3/12 بودند. میانگین کلی نمره نگرش 8 ± 63 بود که 86 نفر (5/92 درصد) نگرش متوسط با میانگین و انحراف معیار نمره 6 ± 61 و 7 نفر (5/7 درصد) نگرش خوب با نمره 5 ± 85 داشتند. میزان آگاهی با افزایش سنوات اشتغال کاهش يافت (01/0 = p value). متغیر نمره نگرش با مدت فراغت از تحصیل ارتباط معني‌دار داشت (04/0 = p value).

نتيجه‌گيري: طبق نتایج اين مطالعه بیشتر دندان‌پزشکان نسبت به ضد عفونی کردن مواد و وسایل نگرش مثبتی داشتند. میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اهواز در مورد نحوه استفاده از مواد ضد عفونی کننده ضعیف بوده و نیازمند برنامه‌ریزی آموزشی در این خصوص می‌باشد.

کلید واژه‌ها: آگاهی، نگرش، ضد عفونی، ماده قالب‌گیری، قالب‌گيري دندانی
چاپ شده
2013-01-24
استناد به مقاله
1.
لوافش, عزيزيآ, شنتيام, Lavaf S, Azizi A, Shantia M. آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر اهواز پیرامون ضد عفونی قالب‌های دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 7جولای2022];8(7):676-83. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/570
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد