ارتباط بين تعداد سطوح دندانی ترميم شده با آمالگام و ميزان جيوه شير مادر: یک مطالعه مقدماتی

  • پروین میرزاوچکی بروجنی استادیار، گروه دندان‌پزشكي ترميمي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • فاطمه رشیدی استادیار، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • الهام حسن لی متخصص دندان‌پزشكي ترمیمی، اصفهان، ايران
  • سیمین کربلایی فر دندان‌پزشک، اصفهان، ايران
  • Parvin Mirzakouchaki Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
  • Fatemeh Rashidi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
  • Elham Hasanli Specialist at Operative Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
  • Simin Karbalaiefar DDS,Isfahan,Iran

چکیده

مقدمه: شیر مادر منبع تغذیه‌ مناسبی برای نوزادان است. با وجود قابلیت تصفیه کنندگی غدد پستانی، برخی فلزات سمی از جمله جیوه می‌توانند به شیر مادر راه یابند. از آن‌جا که جیوه قسمتی از ترکیب آمالگام دندانی مي‌باشد، هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط بین سطوح دندانی ترمیم شده با آمالگام و میزان جیوه‌ شیر مادر بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقدماتی به طور مقطعی و بر روی جامعه‌ آماری مادران شیردهی که به مرکز بهداشتی شهر اصفهان مراجعه می‌کردند انجام شد. تعداد 25 نفر که بین 18 تا 35 سال داشته و بیش از 2 ماه از تولد نوزادشان نگذشته بود و بدون هیچ‌ گونه بیماری خاص سیستمیک بودند انتخاب شدند. همزمان 5 نفر از مادران که هیچ گونه ترمیم آمالگامی نداشتند نیز به عنوان گروه شاهد بررسی شدند. تعداد سطوح دندانی پرشده با آمالگام ثبت گردید. سپس از هر کدام از مادران حدود 6 میلی‌لیتر شیر گرفته شد. جیوه‌ نمونه‌ها به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی بخار سرد اندازه‌گیری شد و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری t مستقل و ضریب همبستگی انجام گردید.

یافته‌ها: میانگین تعداد سطوح ترمیم شده با آمالگام در 25 نمونه‌ گروه مورد برابر با 56/14 میکرو‌گرم بر لیتر بود و میانگین غلظت جیوه‌ موجود در شیر مادران 5748/1 میکرو‌گرم بر لیتر به دست آمد. تعداد سطوح ترمیم شده با آمالگام دندانی با میانگین غلظت جیوه‌ موجود در شیر مادران ارتباط معنی‌داری داشت (001/0 > p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های اين مطالعه غلظت جیوه‌ موجود در شیر مادران با تعداد سطوح ترمیم‌های آمالگام دندانی ارتباط دارد.

کلید واژه ها: جیوه، آمالگام دندانی، شیر انسان

چاپ شده
2013-01-24
استناد به مقاله
1.
میرزاوچکی بروجنیپ, رشیدیف, حسن لیا, کربلایی فرس, Mirzakouchaki P, Rashidi F, Hasanli E, Karbalaiefar S. ارتباط بين تعداد سطوح دندانی ترميم شده با آمالگام و ميزان جيوه شير مادر: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 8آگوست2022];8(7):645-51. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/572
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد