بررسی دلایل بروز انواع آسیب‌های دندانی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله

  • فیروزه نیلچیان استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • سید ابراهیم جباری فر دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • علی اخوان استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • مهدی غفاری فارسانی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • Firouzeh Nilchian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Seyed Ebrahim Jabbarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ali Akhavan Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mahdi Ghafari Farsani Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: زمین خوردن، تصادفات و فعالیت‌های ورزشی در کودکی و نوجوانی از شایع‌ترین علل ترومای دندانی می‌باشد. اغلب آسیب‌های تروماتیک دندانی ‌در دندان‌های قدامی می‌باشد که می‌تواند باعث محدودیت در تغذیه و اثرات نامطلوب روحی و روانی شود. هدف این پژوهش، بررسی فراوانی آسيب‌هاي دنداني، نوع آسیب و درمان‌های انجام شده، بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود. از بين پرونده‌های مربوط به صدمات دندانی کودکان شهر اصفهان در سال‌های 1389 و 1390، به صورت تصادفی ساده 400 پرونده مربوط به ترومای دندانی کودکان 7 تا 12 ساله استخراج شد و اطلاعات دموگرافیک همراه با علت آسیب به دندان، نوع درمان و درمان انجام شده، توسط دندان‌پزشک ثبت گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 16 شد و با استفاده از روش‌هاي آماري توصيفي بررسي گرديد.

یافته‌ها: فراوانی آسیب‌های دندانی در مدارس دولتی (75 درصد) بیشتر از مدارس غیر انتفاعی (25 درصد) و در پسران بیشتر از دختران بود. همچنین در گروه سنی 10 تا 12 سال آسیب بیشتری نسبت به گروه 7 تا 9 سال مشاهده گردید. شایع‌ترین دندان آسیب دیده سانترال سمت راست ماگزیلا و شایع‌ترین دلیل آسیب، ورزش بود. در 3/91 درصد از موارد دندان‌ها شکستگی تاج و در 2/14 درصد دندان‌ها شکستگی ریشه (با یا بدون شکستگی تاج) داشتند. شایع‌ترین درمان، ترمیم (1/81 درصد) بود و در 4/17 درصد موارد دندان کشیده شده بود. 3/87 درصد از آسیب‌ها توسط دندان‌پزشک عمومی و بقیه توسط متخصص درمان شده بودند.

نتیجه‌‌گیری: در این مطالعه مشاهده شد که جنسیت و سن عوامل مرتبط با صدمات دندانی هستند. شایع‌ترین دندان آسیب دیده سانترال ماگزیلا و شایع‌ترین آسیب، شکستگی تاج و بیشترین درمان ترمیم می‌باشد.

كليد واژه‌ها: آسیب‌ها، اپیدمیولوژی، علت‌شناسی، درمان
چاپ شده
2013-01-24
استناد به مقاله
1.
نیلچیانف, جباری فرسا, اخوانع, غفاری فارسانیم, Nilchian F, Jabbarifar SE, Akhavan A, Ghafari Farsani M. بررسی دلایل بروز انواع آسیب‌های دندانی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(7):622-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/575
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد