بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی

  • احسان حکمتیان استاديار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • عباس حقیقت استاديار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • سید روح‌اله علوی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Abbas Haghighat Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Seyed Rohollah Alavi Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: ارتباط نزدیک بین ریشه دندان مولر سوم مندیبل و کانال دندانی تحتانی شایع است. پیش‌گیری از آسیب به عصب دندانی تحتانی حین جراحی اهمیت ویژه‌ای دارد. این پژوهش به منظور تعیین توانایی تکنیک رادیوگرافی پانورامیک در نمایش ارتباط دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی با استفاده از یافته‌های جراحی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، علایم رادیوگرافی 60 نمونه مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کلینیک وابسته در سال تحصیلی 91-1390 که حداقل یک علامت مبنی بر مجاورت بین کانال و دندان در رادیوگرافی پانورامیک آن‌ها تشخیص داده شد توسط رادیولوژیست مورد ارزیابی قرار گرفت. دندان‌های عقل توسط متخصص جراح فک و صورت خارج شد و درگیری یا عدم درگیری دندان با کانال به عنوان ملاک استاندارد ثبت گردید. قدرت تشخیص شاخص‌های رادیوگرافی با آزمون McNemar بررسی شد (05/0 = α).

یافته‌ها: سوپر ایمپوز شدن تصویر دندان با دیواره فوقانی کانال (1/0 = p value)، سوپر ایمپوز شدن تصویر دندان بر روی کل کانال (001/0 > p value)، سوپر ایمپوز شدن تصویر دندان همراه با ایجاد تنگی و انحراف در کانال (013/0 = p value) نسبت به بقیه علایم قابلیت تشخیصی بیشتری داشتند و به ترتیب ارزش پیش‌گویی مثبت 3/59 درصد، 3/86 درصد و 5/54 درصد داشتند.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، سوپر ایمپوز شدن تصویر دندان بر روی کل کانال همراه با ایجاد تنگی و انحراف کانال در رادیوگرافی پانورامیک می‌تواند نشانگر ارتباط واقعی بین دندان و کانال باشد.

کلید واژه‌ها: رادیوگرافی پانورامیک، عصب دندانی تحتانی، جراحی دهان، آناتومی، دندان نهفته
چاپ شده
2013-01-24
استناد به مقاله
1.
حکمتیانا, حقیقتع, علویسر, Hekmatian E, Haghighat A, Alavi SR. بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 2مارس2024];8(7):669-75. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/576
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد