بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت‌های مؤثر بر توسعه گردشگری دندان‌پزشکی در شهر اصفهان

  • حمید کشاورز استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران
  • سید ابراهیم جباری فر استاد، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • کبری حسین پور کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران
  • Hamid Keshavarz Assistant Professor, Department of Social Sciences, School of Humanities, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Seyed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Kobra Hasseinpour MA at Social Sciences Research, Department of Social Sciences, School of Humanities, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: در بسیاری از کشورها صنعت جهانگردی به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی است. امروزه گردشگری درمانی و بهداشتی از روبه رشدترین بخش‌‌های صنعت گردشگری جهان محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری دندانپزشکی انجام گردید.

مواد و روش‌ها:  این مطالعه توصیفی تحلیلی، با ابزار پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک، مشخصات گردشگران خارجی مراجعه کننده جهت دریافت خدمات درمانی دندانپزشکی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، برخی زیرساخت‌‌های موجود، هزینه خدمات، و سؤالات مربوط به ارائه راهکار‌های توسعه گردشگری دندانپزشکی انجام شد. به صورت تصادفی ساده پرسشنامه‌ها به 62 نفر از دندانپزشکان شهر اصفهان ارائه و توسط آنان تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19، آنالیز‌های آمار توصیفی و آزمون t-test تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری دندانپزشکی به ترتیب عبارت بودند از وجود مرکزی جهت ارائه انواع خدمات دندانپزشکی(398/0±81/4)، مناسب بودن هزینه خدمات دندانپزشکی(315/0±56/4)، وجود تبلیغات مناسب و مداوم،  توسعه زیرساخت‌های لازم برای تأمین رفاه گردشگران (243/0±14/4) و عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی (324/0±02/4). آزمون t-test نشان داد بین جنس و میانگین نمره کیفیت زیرساخت‌ها (184/0 =  p value)، فاکتور‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی (384/0= p value) و تعرفه‌ها (774/0= p value) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و تعرفه ها در بالا رفتن امکان ارائه خدمات دندانپزشکی و افزایش تعداد گردشگران درمانی در حوزه دندانپزشکی بود. می‌توان گفت شهر اصفهان با وجود جاذبه‌‌های فراوان اکوتوریستی و مزیت‌های رقابتی هزینه و زیرساخت‌‌ها جایگاه مناسبی دارد. استفاده از بسته تبلیغاتی در فرودگاه‌ها و هتل‌ها می‌تواند راهکار مناسبی جهت توسعه صنعت گردشگری دندانپزشکی باشد.

کلید واژه‌ها: گردشگری پزشكي، دندانپزشکی، فرهنگ
چاپ شده
2013-02-24
استناد به مقاله
1.
کشاورزح, جباری فرسا, حسین پورک, Keshavarz H, Jabarifar SE, Hasseinpour K. بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت‌های مؤثر بر توسعه گردشگری دندان‌پزشکی در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24فوریه2013 [ارجاع شده 23می2022];8(7):684-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/599
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد