میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال 91-1390

  • محمد قاسم امین الضربیان دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • حمید رضویان استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • احمدرضا رضوی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رحمان ناظری دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mohammad Ghasem Aminolzarbian Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Hamid Razavian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ahmadreza Razavi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Rahman Nazeri Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: فایل‌های چرخنده، قابل استفاده در کانال‌های کلسیفیه، S شکل و آپکس باز نمی‌باشند و کار با این وسایل نیاز به آموزش و مهارت کافی دارد. هدف از این پژوهش، تعیین میزان آگاهی، نگرش و مهارت دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در خصوص نحوه استفاده از فایل‌های روتاری بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 200 نفر از دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ای به منظور فراهم نمودن اطلاعات دموگرافیک و ارزیابی آگاهی، نگرش و مهارت دندان‌پزشکان در خصوص استفاده از فایل‌های چرخنده توسط دو متخصص درمان ریشه تهیه و در بین آن‌ها توزیع شد. داده‌ها با استفاده از آنالیز آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whithney توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: از بین 182 پرسش‌نامه کامل شده، تعداد 86 شرکت کننده (25/47 درصد) از فایل‌های روتاری استفاده می‌کردند، 8/5 درصد در حیطه آگاهی، 4/1 درصد در حیطه نگرش و 9/9 درصد در حیطه مهارت جواب کاملاً صحیح دادند. میانگین نمره آگاهی زنان به طور معنی‌داری بیشتر از مردان (002/0 = p value) و مهارت مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بود (003/0 = p value). میان نمره حاصل از نگرش بین دو جنس، اختلاف معنی‌دار نبود (09/0 = p value). اختلاف معنی‌داری بین محل و سابقه کار و محل تحصیل بین گروه‌ها در هر سه حیطه آگاهی، نگرش و مهارت وجود نداشت (05/0 < p value).

نتیجه‌گیری: استفاده از فایل‌های چرخنده باید به همراه آموزش کافی باشد تا بتواند به دندان‌پزشک در بالا بردن کیفیت درمان کمک نماید و این خلاء آموزشی در هر سه حیطه آگاهی، نگرش و مهارت دندان‌پزشکان عمومی در این مطالعه مشهود بود.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشکان، آگاهی، نگرش

چاپ شده
2013-05-27
استناد به مقاله
1.
امین الضربیانمق, رضویانح, رضویا, ناظریر, Aminolzarbian MG, Razavian H, Razavi A, Nazeri R. میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال 91-1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 16ژوئن2024];9(2):144-51. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/637

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد