بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391

  • احسان حکمتیان استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سید وحید جلایی اسفندآبادی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Sayed Vahid Jalaie Esfandabadi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی به عنوان افرادي که کلیه واحدهای دروس عملی و نظری لازم برای تشخیص پوسیدگی را گذرانده‌اند، تلقی می‌شوند. رادیوگرافی بایت وینگ داخل دهانی، دقیق‌ترین رادیوگرافی در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني می‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ بود.

مواد و روشها: در اين مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش نمونه‌گیری آسان، تعداد 551 سطح بين دنداني در رادیوگرافی‌های بایت وینگ به دست آمد و نقاط پوسیدگی از دید افراد مجرب مشخص گردید. سپس رادیوگرافی‌ها به 42 نفر از دانشجویان (19 مرد و 23 زن) نشان داده شد و موارد گزارش هر فرد ثبت شد. نتایج حاصل شده از دانشجویان در نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 و با روش‌های آماری توصیفی و Kappa، Cohen، ICC (Intraclass correlation coefficient) و آزمون Paired t و محاسبه حساسیت و ویژگی تجزيه و تحليل شد (05/0 = α).

یافته‌ها: مقدار ضریب همبستگی Kappa برای بررسی شباهت پاسخ‌ها بین دانشجویان و موارد صحیح برابر با 22/0 (01/0 = p value) و مقدار ضریب همبستگی حاصل از آزمون Paired t برای بررسی اثر جنسیت روی صحت پاسخ‌ها برابر با 31/0 (001/0 = p value)، حساسیت 234/0، ویژگی 969/0، مثبت کاذب 3 درصد و منفی کاذب 5/76 درصد بود. ميانگين درصد تشخيص صحيح پوسيدگي در مينا 22 درصد و در عاج 23 درصد بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي اين مطالعه، بيشتر دندان‌هایی که نیازمند ترمیم و یا اقدامات مراقبتی از دید رادیوگرافی هستند مورد تشخیص توسط دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی قرار نمي‌گيرند. در عین حال بيشتر دندان‌های سالم از دید رادیوگرافی نیز مورد تشخیص اشتباه قرار نمی‌گیرند.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی‌های دندانی، رادیوگرافی بایت وینگ، دانشجویان
چاپ شده
2013-07-01
استناد به مقاله
1.
حکمتیانا, جلایی اسفندآبادیسو, Hekmatian E, Jalaie Esfandabadi SV. بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 2مارس2024];9(3):266-72. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/656

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد