بررسی تأثیر حذف نویز از رادیوگرافی دیجیتال بر ارزیابی تحلیل‌های اپیکالی ریشه دندان به صورت in vitro

  • مژده مهدی زاده دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نازی بنیانیان دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پ‍ژوهش‌هاي دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mojdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nazi Bonyanian Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: یکی از مزایای تصویر دیجیتال این است که می‌تواند به وسیله نرم‌افزارهای کامپیوتری پردازش شود و قدرت تشخیص افزایش يابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر حذف نویز (Noise) از رادیوگرافی‌های دیجیتال اصلاح شده در نرم‌افزار Scanora بر ارزیابی تحلیل‌های اپیکالی ریشه دندان انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی بر روی 60 دندان پرمولر کشیده شده فک پایین انسان با ریشه سالم انجام شد. دندان‌ها در مندیبل خشک انسانی جهت تهیه تصویر ثابت گردیدند. قبل و بعد از ایجاد ضایعات مصنوعی با فرز روند 4/1 در ناحیه مزیالی 3/1 اپیکالی ریشه، تصاویر دیجیتال تهیه شد و به نرم‌افزار Scanora منتقل گردید و تصاویر دو مرتبه به فاصله زمانی يك هفته توسط یک رادیولوژیست با و بدون قابلیت حذف نويز مشاهده شد و در 2 گروه فاقد تحلیل با نمره صفر و دارای تحلیل با نمره یک، درجه‌بندی شدند. تحلیل‌ها به وسیله پروب ویلیامز اندازه‌گیری شد و به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شدند. سپس داده‌های به دست آمده از رادیوگرافی‌های دیجیتال پردازش شد و مقادیر استاندارد طلایی وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 گردید و توسط آزمون‌های Cochran و Mc-Nemar آنالیز شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: بین توزیع فراوانی تشخیص تحلیل ریشه در 3 گروه (استاندارد، پردازش شده با قابلیت حذف نويز و پردازش شده بدون قابلیت حذف نویز) تفاوت معنی‌دار وجود داشت (001/0 > p value). بین گروه با قابلیت حذف نویز و گروه بدون قابلیت حذف نویز تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (774/0 = p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتايج اين مطالعه، استفاده از قابلیت حذف نویز در نرم‌افزار Scanora از تصاویر دیجیتال در تشخیص ضایعات پری اپیکال ریشه تأثیری ندارد.

کلید واژه‌ها: رادیوگرافی دیجیتال، تحلیل ریشه، نویز، پردازش تصویر
چاپ شده
2013-07-08
استناد به مقاله
1.
مهدی زادهم, بنیانیانن, Mehdizadeh M, Bonyanian N. بررسی تأثیر حذف نویز از رادیوگرافی دیجیتال بر ارزیابی تحلیل‌های اپیکالی ریشه دندان به صورت in vitro. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8جولای2013 [ارجاع شده 15آگوست2022];9(3):226-31. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/660

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد