تأثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزاد‌سازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام‌های دارای ساختار ذره‌ای کروی و مخلوط

  • حوریه موسوی دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • حمیده محمدی پور دستیار تخصصی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • آزاده غلامی دندان‌پزشک، مشهد، ايران
  • Horieh Mousavi Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Hamideh Mohammadipour Postgraduate Student, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Azadeh Gholami DDS, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: در هنگام استفاده از مواد سفید کننده، ممکن است آن‌ها در تماس با ترميم‌هاي آمالگام قبلي قرار گرفته و موجب تغییراتی در ساختار آمالگام بشوند. هدف از اين مطالعه، تعیین تأثیر ری باندینگ و بلیچینگ بر آزادسازی یون‌های فلزی و ریز ساختار آمالگام‌های دندانی کروی و مخلوط بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه به روش تجربي- آزمايشگاهي، 96 حفره کلاس پنج (5/3 میلی‌متر طول، 2 میلی‌متر عمق و عرض) بر روی پرمولرهای سالم انسانی تراشیده شده و با آمالگام‌های دارای ذرات كروي و مخلوط ترمیم شدند. در نیمی از نمونه‌های هر نوع آمالگام مراحل ریباندینگ با ادهزیو اسکاچ باند مولتی پرپس و سیلانت رزینی (Guardian seal) انجام شد. سپس نیمی از ترميم‌هاي آمالگام با و بدون ریباندینگ، در معرض ژل کارباماید پراکساید 30 درصد قرار گرفتند (12 = n). میزان آزادسازی يون‌هاي فلزی آمالگام‌ها با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمیک تعیین گردید. توپوگرافی و ترکیبات سطحی دو نمونه از هر گروه زیرمیکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده گردید. داده‌ها با آزمون‌های t و آنالیز واریانس چند عامله تجزیه و تحلیل آماری شدند (05/0 = α).

يافته‌ها: ژل كارباميد پراكسايد 30 درصد، موجب آزاد‌سازی چشمگیر جیوه از آمالگام‌ها در گروه‌های فاقد ریباندینگ شد (001/0 > p value). مقدار آزاد شدن یون‌ها در دو نوع آمالگام كروي و مخلوط تفاوت معنی‌داری نداشت (73/0 = p value). کاربرد ریباندینگ سبب کاهش معنی‌دار در آزادسازی جیوه گردید (007/0= p value).

نتیجه‌گیری: قرارگيري آمالگام كروي و مخلوط در معرض ژل كارباميد پراكسايد 30 درصد و بدون ریباندینگ، مقدار جیوه آزاد شده از آن‌ها را افزايش داده و تغییراتی در ریزساختار آمالگام ایجاد مي‌كند.

کلید واژه‌ها: آمالگام دندانی، بلیچینگ، جيوه، نقره

چاپ شده
2013-07-08
استناد به مقاله
1.
موسویح, محمدی پورح, غلامیآ, Mousavi H, Mohammadipour H, Gholami A. تأثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزاد‌سازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام‌های دارای ساختار ذره‌ای کروی و مخلوط. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8جولای2013 [ارجاع شده 23اکتبر2021];9(3):216-25. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/663

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد