##article.return## تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر دانلود ##common.downloadPdf##