بررسی آزمايشگاهي ريزنشت Root MTA، One coat bond و Proroot MTA در ترمیم پرفوریشن‌‌های فورکا

  • M Bidar
  • R Disfani
  • M Charechahi
  • R Tabatabai
  • مریم بیدار دانشيار، گروه اندودنتيکس، دانشکده دندان‌پزشکی. رئیس مرکز تحقيقات دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • رضا دیسفانی استاديار، گروه اندودنتيکس، دانشکده دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
  • مریم قره چاهی دستیار تخصصی اندودنتيکس، دانشکده دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • ربابه طباطبایی دندان‌پزشک

چکیده

چکیده

مقدمه: پرفوراسيون فورکا يكي از حوادث شايع حين درمان اندودنتيك مي باشد. پيش آگهي درمان پرفوريشن‌هاي فوركا به عوامل متعددي بستگي دارد. از جمله اين عوامل مي‌توان به قابليت سيل كنندگي ماده و تطابق بافتي آن اشاره كرد. تاكنون مواد مختلفي جهت ترميم اين گونه پرفوريشن‌ها ارایه شده است. از جمله این مواد MTA است، که مطالعات انجام شده همگي حاکي از خواص مطلوب و استفاده موفق از آن در ترميم پرفوريشن فوركيشن مي باشد. به‌دليل قيمت زیاد MTA ساخت آمريكا و در دسترس نبودن آن براي همه دندان‌پزشكان، برآن شديم تا ميزان ميكروليكيج MTA ساخت ايران را در ترميم پرفوراسيون‌هاي فورکا مورد بررسي قرار دهيم.

مواد و روش‌ها: در اين پژوهش آزمايشگاهي، قابليت سيل كنندگي ) Root MTAايران-SDS ) Proroot MTA (آمريکا-(Densply ، آمالگام Aristalloy (انگلیس- SPI) و One coat bond (آلمان- Colten) در چهار گروه آزمايشي كه هر گروه شامل 15 دندان مولر كشيده شده انساني بود، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. دوگروه کنترل مثبت و منفي شش تايي نيز در نظرگرفته شد. بدين ترتيب كه پس از تهیه اكسس در ناحیه فوركيشن هر دندان، پرفوراسيونی به قطر 1 ميلي متر ايجاد شد و سپس ناحیه پرفوره توسط مواد مذکور سیل گردید و تاج دندان‌ها نيز با آمالگام ترميم شد. پس از انجام مراحل نفوذ رنگ و تهيه برش طولي مزيوديستالي از دندان‌ها، ميزان نفوذ رنگ در نمونه‌ها با استفاده از استریومیکروسکوپ با بزرگنمايي 16 اندازه‌گيري شد. داده‌ها با استفاده از آزمون واريانس يک طرفه و چند دامنه‌ای دانکن بررسی شد.

یافته‌ها: یافته‌ها و داده‌هاي آماري نشان داد كه قابليت سيل كنندگي Root MTA از نظر آماري تفاوت معناداري را با دو گروه آزمايشي Proroot MTA و  One coat bondنشان نمي دهد (05/0p value > ؛ به ترتيب 89/0 =  - p value314/0 = p value). اما از نظر آماری تفاوت معناداری با آمالگام وجود داشت (000/0 = p value).

نتیجه‌گیری: بنابراین MTA ساخت ایران از نظر قابليت سيل كنندگي ممکن است جايگزين قابل قبولی براي Proroot MTA باشد.

کلید واژه‌ها: پرفوریشن فورکا، ريزنشت، Root MTA، Proroot MTA، One coat bond

چاپ شده
2008-10-22
استناد به مقاله
1.
Bidar M, Disfani R, Charechahi M, Tabatabai R, بیدارم, دیسفانیر, قره چاهیم, طباطباییر. بررسی آزمايشگاهي ريزنشت Root MTA، One coat bond و Proroot MTA در ترمیم پرفوریشن‌‌های فورکا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22اکتبر2008 [ارجاع شده 10آگوست2022];3(2):76~81. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/76

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد