مقایسه صحت اندازه‌گیری فاصله CEJ تا کرست آلوئول در رادیوگرافی دیجیتال با دو نرم‌افزار پردازش تصاویر

  • Mojdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Negar Maarefat Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Rahman Nazeri Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • مژده مهدی‌زاده دانشیار، مركز تحقیقات دندان‌پزشكی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نگار معرفت دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رحمان ناظری دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در تشخیص بیماری‌های پریودنتال از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌شود. تهیه رادیوگرافی ابزار کمکی سودمند در تشخیص بیماری‌های پریودنتال، تعیین پیش آگهی و درمان بیماری می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه میزان صحت اندازه‌گیری فاصله (Cemento enamel junction ) CEJ تا کرست آلوئول در رادیوگرافی دیجیتال با نرم‌افزارهای Dental eye و Scanora بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، از 63 محل در مندیبل خشک انسان رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال تهیه شد. سپس فاصله کرست با CEJ با دو نرم‌افزار Dental eye و Scanora محاسبه شد و با حالت استاندارد (اندازه‌گیری بر روی جمجمه) مقایسه گردید. آنالیز آماری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و t زوج در سطح معنی‌داری 05/0=α انجام شد.

یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری در تعیین فاصله CEJ تا کرست آلوئول در سطوح مزیال دندانی بین سه اندازه گیری استاندارد، Dental eye و Scanora به‌دست آمد (03/0 = p value)، اما نتایج حاصله اختلاف معنی‌داری میان فاصله CEJ تا کرست آلوئول در سطح دیستال نشان نداد (248/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه‌ی حاضر، صحت اندازه گیری میانگین فاصله CEJ تا کرست آلوئول در هر دو نرم‌افزار رادیوگرافی دیجیتال (Dental eye و Scanora) نسبت به یكدیگر و نسبت به حالت استاندارد تنها در سطح دیستال دندان وجود دارد.

كلید واژه‌ها: بیماری پریودنتال، رادیوگرافی دیجیتال، محل اتصال مینا به سمان

درباره نویسندگان

Mojdeh Mehdizadeh, Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Negar Maarefat, Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Rahman Nazeri, Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
مژده مهدی‌زاده, دانشیار، مركز تحقیقات دندان‌پزشكی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
نگار معرفت, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رحمان ناظری, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چاپ شده
2014-02-01
استناد به مقاله
1.
Mehdizadeh M, Maarefat N, Nazeri R, مهدی‌زادهم, معرفتن, ناظریر. مقایسه صحت اندازه‌گیری فاصله CEJ تا کرست آلوئول در رادیوگرافی دیجیتال با دو نرم‌افزار پردازش تصاویر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1فوریه2014 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];10(1):31-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/772

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد