بررسی ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال مندیبولر با استفاده از الگوریتم های مختلف پردازش تصاویر CBCT

  • Mojdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Navid Ahmadi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mahsa Jamshidi Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • مژده مهدی‌زاده دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نوید احمدی دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مهسا جمشیدی دستيار تخصصي، گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی از موقعیت دقیق عصب آلوئولار تحتاني در تعیین مکان ایمن برای اقدام جراحی و برداشت استخوان یک عامل بسیار مهم می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال مندیبولار با استفاده از الگوریتم‌های مختلف پردازش تصاویر CBCT- Cone Beam Computed Tomography بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 94 تصویر CBCT تهیه شده با دستگاه CSANEX که در آن عصب در مجاورت دندان عقل قرار داشت با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. روابط افقی و عمودی دندان مولر سوم نسبت به کانال مندیبولر با استفاده از سه الگوریتم پردازش تصویر Nerve Option، Panorama و Cross sectional مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و با  محاسبه نسبت Kappa و با استفاده از آزمون Chi Square مورد بررسی قرار گرفتند (0.05 = α)

یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در روابط افقی و عمودی اختلاف معنی داری(p value < 0.05)  میان سه الگوریتم پردازش تصویر وجود داشت. نسبت Kappa در بررسی رابطه عمودی با استفاده از دو حالت Nerve Option و Cross sectional  , 0.713 بود (0.001 > p value). نسبت Kappa در بررسی رابطه عمودی با استفاده از دو حالت Panorama و Cross sectional , 0.696 به‌دست آمد ( 0.001 > p value). نسبت Kappa در بررسی رابطه افقی با استفاده از دو حالت Nerve Option و Cross sectional , 0.283 بود (0.001 > p value). نسبت Kappa در بررسی رابطه افقی با استفاده از دو حالت Panorama و Cross sectional , 0.197 به‌دست آمد ( 0.001 > p value ).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه وجود اختلاف در تعیین موقعیت کانال مندیبولار را با استفاده از نماهای متفاوت CBCT نشان داد. بنابراین به‌منظور تعیین رابطه افقی و عمودی دقیق عصب با دندان نمی‌توان تنها به یک نما اکتفا کرد و بهتر است برای تأیید تشخیص از نماهای متفاوتCBCT استفاده شود.

کلیدواژه‌ها: مولر سوم مندیبل، عصب مندیبولار، سي تي اسكن با اشعه مخروطي
چاپ شده
2014-04-13
استناد به مقاله
1.
Mehdizadeh M, Ahmadi N, Jamshidi M, مهدی‌زادهم, احمدین, جمشیدیم. بررسی ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال مندیبولر با استفاده از الگوریتم های مختلف پردازش تصاویر CBCT. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13آوریل2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(3):183-90. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/804

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد