مقایسه اثر ضد باکتری بره موم با چند شوینده متداول کانال دندان

 • Hamid Razavian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Hamid Mosleh Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Ailin Ehteshami Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Sanaz Ziaei Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Rahman Nazeri Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Fariba Heidari Expert at Microbiology, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry , Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • حمید رضویان استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حمید مصلح دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • آیلین احتشامی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ساناز ضیایی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحمان ناظری دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فريبا حيدري كارشناس ميكروبيولوژي، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

چکیده

مقدمه: موفقیت طولانی مدت و قابل پیش‌بینی در درمان ریشه نیازمند دبریدمان مؤثر و ضدعفونی کامل کانال ریشه است. هدف از این مطالعه تعیین اثر بره موم به‌عنوان ماده شستشودهنده کانال بر باکتری انتروکوک فکالیس و مقایسه‌ی آن با چند ماده متداول شستشودهنده داخل کانال بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، تعداد 60 دندان تک کاناله با طول ریشه 13 میلی‌متر انتخاب و تاج آن‌ها قطع گردید. سپس نمونه‌ها پاک‌‌سازی و شکل‌دهی گردیدند و به 5 گروه 12 تایی تقسیم شدند و به‌ترتیب از سدیم هیپوکلریت 2.5 درصد، یدین پتاسیم یدید 1 درصد، کلرهگزیدین 0.2 درصد، عصاره‌ی الکلی بره موم و آب یونیزه استریل (گروه كنترل) به‌عنوان ماده شستشو دهنده‌ی کانال استفاده شد. پس از آن کانال‌ها با انتروکوک فکالیس آلوده گردید و یک بار کشت انجام شد. سپس نمونه‌ها مجدداً با مواد شستشوی مورد مطالعه شستشو داده شد و کشت تهیه گردید. داده‌های جمع آوری شده وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 20 گردیده و برای آنالیز آماری از t-test و One -Way ANOVA در سطح معنی‌داری 0.05 = α استفاده گردید.

یافته‌ها: در کشت اولیه و ثانویه تمامی گروه‌ها با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری داشتند (p value = 0.001). در کشت اولیه بین بره موم با هیپوکلریت سدیم نیز تفاوت معنی‌داری دیده شد (p value = 0.025). در کشت ثانویه بین بره موم با سایر گروه‌ها و بین یدین پتاسیم یدید با سایر گروه‌ها بجز هیپوکلریت سدیم (p value = 0.116) تفاوت معنی‌داری دیده شد (p value < 0.05). بین کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم نیز تفاوت معنی‌داری دیده شد (p value = 0.002).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر بره موم نسبت به سایر مواد شستشوی کانال، اثر ضد باکتری بهتری بر باکتری انتروکوک فکالیس دارد. هم‌چنین تمامی مواد شستشو دهنده مورد استفاده اثر ضد باکتری بیش‌تری نسبت به آب داشتند.

کلیدواژه‌ها: بره موم، شستشو دهنده‌هاي کانال ریشه، درمان ریشه، انتروکوک فکالیس
چاپ شده
2014-04-15
استناد به مقاله
1.
Razavian H, Mosleh H, Ehteshami A, Ziaei S, Nazeri R, Heidari F, رضویانح, مصلحح, احتشامیآ, ضیاییس, ناظریر, حيدريف. مقایسه اثر ضد باکتری بره موم با چند شوینده متداول کانال دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15آوریل2014 [ارجاع شده 21ژوئن2024];10(3):241-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/810

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد