بررسی بالینی اثر تجویز داروی پره گابالین خوراکی قبل از جراحی دندان عقل نهفته بر میزان درد و تغییرات فشار خون

  • Hamidreza Eftekharian Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Shiraz university of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Hamidreza Arbiyun Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Shiraz university of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Ladan Eghbali Dental Student, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, International Branch, Shiraz, Iran
  • Leyla Hoseininejad Dental Student, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, International Branch, Shiraz, Iran
  • حمیدرضا افتخاریان استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت. دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ايران
  • حمیدرضا عربیون استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ايران
  • لادن اقبالی دانشجوي دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (واحد بین الملل)، شیراز، ايران
  • لیلا حسینی نژاد دانشجوي دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (واحد بین الملل)، شیراز، ايران

چکیده

مقدمه: درد و تغییر در فشارخون از تبعات معمول جراحی دندان عقل نهفته است. اين مطالعه با هدف بررسي اثر پره گابالین خوراکی با دوز 75 میلی‌گرم، به‌صورت پیش دارو، روی تغییرات همودینامیک و کنترل درد پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، بر روي 210 بیمار داراي دندان عقل نهفته با تجویز 75 میلی‌گرم پره گابالین خوراکی یک ساعت قبل از جراحی در گروه آزمون (105نفر) و با دارونما در گروه کنترل (98 نفر) عمل جراحی انجام شد. تغییرات همودینامیک در چهار مرحله بررسی شد (مرحله1: یک ساعت قبل از عمل و پیش از تجویز قرص به بیمار، مرحله2: بلافاصله قبل از شروع عمل و بعد از تزریق بی‌حسی، مرحله3: بعد از اتمام جراحی، مرحله4: هنگام ترخیص بیمار). 6 ساعت بعد از عمل، شدت درد بیماران با روش مقیاس دیداری درد (Visual Analogue Scale) اندازه‌گیری شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 15 جمع‌آوري و با استفاده از آزمون‌هاي تحلیل کواریانس وMann- whitney U بررسي شد (0/50 = α).

یافته‌ها: میانگین تغییرات ضربان قلب در طی مراحل 4 و 3 و2 با تعدیل برای سن افراد، تفاوت معنی‌دار نشان داد (0/001 > p value). میانگین تغییرات سیستول در مراحل 4 و 3 و 2 در گروه آزمون به‌طور معنی‌داری منفی‌تر از گروه کنترل بود (0/001 > p value). میانگین تغییرات دیاستول در مراحل 4 و 3 و 2 اختلاف معنی‌دار داشت (0/05 > p value)، میانگین دیاستول در گروه آزمون کاهش یافته ولی در گروه کنترل بدون تغییر بود. درد بعد از عمل در گروه کنترل به‌طور معنی‌دار بیش‌تر از گروه آزمون بود (0/001 > p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، پیش دارویی 75 میلی‌گرم پره گابالین خوراکی در جراحی دندان عقل نهفته اثر قابل توجهی در کاهش فشار سیستول و دیاستول دارد و در کاهش نمره درد پس از عمل مؤثر است..

كليد واژه‌ها: پره گابالین، جراحی، درد دندان عقل
چاپ شده
2014-05-31
استناد به مقاله
1.
Eftekharian H, Arbiyun H, Eghbali L, Hoseininejad L, افتخاریانح, عربیونح, اقبالیل, حسینی نژادل. بررسی بالینی اثر تجویز داروی پره گابالین خوراکی قبل از جراحی دندان عقل نهفته بر میزان درد و تغییرات فشار خون. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(4):237-48. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/820

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد