مقایسه آزمایشگاهی ميزان ريزنشت دو ماده White proroot MTA و Root MTA در حفرات انتهای ریشه دندان

  • L Safi DDS Assistant professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, IRAN
  • A Adl
  • T Ebrahimi Moghadam
  • لعیا صفی استادیار، گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
  • عليرضا عدل استادیار، گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
  • طاهره ابراهیمی مقدم دندان پزشک

چکیده

چکیده

مقدمه: يكي از مهمترين فاكتورها در ارزيابي ميزان موفقيت جراحي‌هاي انتهاي ريشه، حذف محرك‌ها و قرار دادن ماده‌اي با حداقل ريزنشت در حفرات انتهاي ريشه مي باشد. هدف این پژوهش، مقایسه میزان ریزنشت White Pro Root MTA (تولید خارج( و  Root MTA(تولید داخل) به عنوان مواد مهر و موم کننده حفره‌های انتهای ریشه دندان می باشد.

مواد و روش‌ها: کانال‌های 34 دندان تک ریشه و تک کاناله کشیده شده انسانی پس از پاکسازی و شکل‌دهی، پر شد. سپس سه میلی متر انتهایی ریشه در راستای عمود بر محور طولی دندان‌ها قطع گردید و پس از تهيه کردن حفره انتهای ریشه، دندان‌ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایشي 15 تایی و دو گروه شاهد تقسیم شدند. در گروه اول آزمایش، حفره انتهایی ریشه با White Pro Root MTA و در گروه دوم، به وسیله Root MTA پر شد و پس از سپری شدن مدت لازم برای سخت شدن مواد و پوشاندن سطح به وسیله دو لایه لاک ناخن، به مدت 48 ساعت در محلول جوهر هندی غوطه‌ور گردید. سپس دندان‌ها در راستای باکولینگوال به دو نیم شکسته شدند (Split) و میزان نفوذ رنگ بر روی ماده پرکردگی انتهایی ریشه به وسیله استریومیکروسکوپ با بزرگ‌نمایی 16 خوانده شد. پس از گرفتن میانگین، از آزمون Mann Whitney U برای آنالیز آماری استفاده گردید.

یافته‌ها: میانگین نفوذ رنگ در گروه اول ((Pro Root MTA mm 61/0و در گروه دوم (Root MTA) mm 57/0 بود که این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0p value < ).

نتیجه‌گیری: از آن رو که اختلاف معنی‌داری میان ریزنشت دو نوع  MTA مورد بررسی وجود نداشت، می‌توان عنوان کرد که در شرایط این پژوهش توانایی مهر و موم‌کنندگی هر دو نوع MTA یکسان است.

كليد واژه‌ها: ريز نشت، ماده رنگي، ريشه، انتها،‌ حفره، MTA White Pro Root، Root MTA

چاپ شده
2008-11-15
استناد به مقاله
1.
Safi L, Adl A, Ebrahimi Moghadam T, صفیل, عدلع, ابراهیمی مقدمط. مقایسه آزمایشگاهی ميزان ريزنشت دو ماده White proroot MTA و Root MTA در حفرات انتهای ریشه دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2008 [ارجاع شده 2جولای2022];3(3):126~130. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/83

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد