ترکیب شیمیایی و غلظت ترکیبات اسانس حاصل از گیاه نعناع و تاثیر آن بر سه سوشLactobacillus casei ، Lactobacillus plantarum و Lactobacillus rhamnosus

  • زهرا گلستان نژاد استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مونا بزاززاده استادیار، گروه بیماری‌های دهان،فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • هژیر یوسف شاهی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • آزاده افشاری دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Zahra Golestannejad Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mona Bazazzadeh Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School Of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Hazhir Yousefshahi Dental Student, Dental Students Research Center, School Of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Azadeh Afshari Dental Student, School Of Dentistry,Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده

مقدمه:  پوسیدگی دندانی یکی از شایع ترین بیماری ها در جهان است. باکتری های مختلفی در ایجاد و پیشبرد این ضایعه نقش دارند که لاکتوباسیل ها از آن جمله می باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر اسانس گیاه نعنا(Menthaspicata) بر سه سوش Lactobacillus casei(PTCC 1608)،(PTCC 1058)Lactobacillus plantarum و (PTCC 1637)Lactobacillus rhamnosus بود.

مواد و روش ها: در این  مطالعه هم گروهی آزمایشگاهی، تهیه اسانس نعناع به وسیله دستگاه Clevenger type و به روش تقطیر با آب (Hydro distillation) انجام شد. جهت بررسی ترکیب شیمیایی آنالیز های کروماتوگرافی گازی به همراه طیف سنجی جرمی صورت پذیرفت. برای تعیین اثر ضدباکتری اسانس از روش های dilution of well و انتشار دیسک استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 به روش One Way ANOVA  و Tukeyمورد آنالیز آماری قرار گرفت. (5./.=α) .

یافته ها: اسانس نعنا بر هر سه سوش موثر بود. حداقل غلظت مهار کنندکی(MIC) برای هر سه سوش برابر با µg/mL5/222بود . حداقل غلظت کشندگی(MBC) برای دو سوش Lactobacillus casei و Lactobacillus plantarum برابر با µg/mL445 و برای سوش Lactobacillus rhamnosus 1637 برابر با µg/mL 890 به دست آمد. برای غلظت های پایین تر از  µg/mL 890، تفاوت معناداری میان میزان هاله عدم رشد (Inhibition  Zone) برای سه سوش باکتری مشاهده نشد( p<0.001).

نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، اسانس نعنا دارای خواص ضد باکتری بوده و علیه پاتوژن های حفره ی دهان موثر است. مطالعات بیشتر توصیه می گردد.

کلید واژه ها: Mentha spicata، اسانس، لاکتوباسیل

چاپ شده
2014-07-26
استناد به مقاله
1.
گلستان نژادز, بزاززادهم, یوسف شاهیه, افشاریآ, Golestannejad Z, Bazazzadeh M, Yousefshahi H, Afshari A. ترکیب شیمیایی و غلظت ترکیبات اسانس حاصل از گیاه نعناع و تاثیر آن بر سه سوشLactobacillus casei ، Lactobacillus plantarum و Lactobacillus rhamnosus. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 20می2022];10(5):322-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/837

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد