بررسی مقایسه‌ای ابعاد اوربیت در تصاویر سی‌تی‌ اسکن سه بعدی در افراد بالغ مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهرا در سال 92-91

  • شهناز نیکزاد دستيار تخصصي، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • روشنک غفاری استاديار، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • حسین ضرابی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، اصفهان، ایران
  • Shahnaz Nikzad Post Graduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Roshanak Ghafari Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Hosein Zarabi Specialist at Oral and Maxillofacial Radiology, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: با توجه به گسترش روزافزون انجام جراحي‌هاي زيبايي صورت متعاقب افزايش سن، آشنايي با تغييرات اسكلت و بافت نرم به‌دنبال فرآیند پيري ضروري است. هدف از اين مطالعه بررسي تصاوير سي‌تي ‌اسكن سه‌بعدي و ارزيابي چگونگي تغييرات اوربيت با افزايش سن بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تصاوير سي‌تي ‌اسكن صورت 66 بيمار (33 مرد و 33 زن) انتخاب شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 11مرد و11زن در سه گروه سنی: 20-40 ساله 41-60 ساله و بیشتر از 60 سال بود. هر تصویر سی‌تی‌ اسکن با کاربرد نرم‌افزار آنالیز سه‌بعدی Volume viewer تحت بازسازی سه‌بعدی قرار گرفت. اندازه‌گیری توسط نرم‌افزار Workstation GE نسخه 3‌/4 انجام شد. عرض اوربيت به‌عنوان خط وصل‌کننده‌ی خلفی کرست لاکریمال به درز گونه‌ای- پیشانی در نظر‌گرفته شد. سپس اين خط به‌عنوان محور x براي اندازه‌گيري بعدي استفاده شد. ارتفاع از اين خط (محور x) به سمت لبه‌ی فوقاني اوربيت  و لبه‌ی تحتاني اوربيت  در 9 قسمت مساوي كشيده شد. ارتفاع اوربيت در 10 ناحیه‌ی محدوده‌ی فوقانی و تحتانی اوربيت محاسبه شد. داده‌ها توسط آزمون ANOVA یک‌طرفه وسپس LSD ارزیابی شد(05/0 = α).

یافته‌ها: نتايج نشان داد که در عرض اوربيت در هر دو جنس با افزایش سن تغییرات معنی‌دار وجود دارد (001/0 >p value ). در ارتفاع محدوده‌ی فوقانی اوربيت در هر دو جنس به غیر از ناحیه‌ی‌ 8 ، لترالی‌ترین ناحیه)3/0 =value  p) در مردان، تغییرات معنی‌دار وجود داشت (05/0 p value <) و نيز محدوده‌ی تحتانی اوربيت در هر دو جنس به غیر از ناحیه‌ی 1، مدیالی‌ترین ناحیه در مردان، تغییرات معنی‌دار نشان داد (05/0 p value <) و این بدان معنی ا‌ست که هر دو محدوده‌‌ی فوقانی وتحتانی اوربيت با افزایش سن دچار تحلیل شده است.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه‌ی‌ حاضر، با افزایش سن، تحلیل درعرض محدوده‌ی فوقانی و تحتانی اوربيت در مردان و زنان ایجاد می‌شود. از این‌رو شناخت تغییرات در روند پیرشدن ممکن است کمک مؤثری درجراحی‌های زیبایی، باز‌سازی صورت و درنتیجه بازسازي تغییرات چهره باشد.

كليد واژه‌ها: پیری، سی‌تی ‌اسکن، اوربيت

چاپ شده
2014-07-26
استناد به مقاله
1.
نیکزادش, غفاریر, ضرابیح, Nikzad S, Ghafari R, Zarabi H. بررسی مقایسه‌ای ابعاد اوربیت در تصاویر سی‌تی‌ اسکن سه بعدی در افراد بالغ مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهرا در سال 92-91. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 4ژوئن2023];10(5):362-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/841

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد