بررسی انطباق تشخیص های بالینی و پاتولوژی ضایعات بافت های سخت دهان در بیماران دانشکده دندانپزشکی اصفهان در یک دوره ی 24 ساله

  • سید محمد رضوی دانشیار، مركز تحقيقات ايمپلنت‌هاي دنداني، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نسیم قرآنی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌هاي دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ‌ايران
  • Seyed Mohammad Razavi Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nasim Ghorani Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: تشخیص افتراقی بالینی صحیح و پی بردن به ماهیت ضایعه در روند درمان موثر است و به تشخیص نهایی ضایعات پاتولوژیک کمک می کند. بدین منظور، انطباق تشخیص های بالینی با تشخیص پاتولوژی ضایعات بافت سخت دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سالهای 1367 تا 1390 بررسی شد

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 2745 ضایعه بافت سخت دهان صورت گرفت. فراوانی همخوانی تشخیص بالینی با پاتولوژی و سن، جنس، محل ضایعه، نمای رادیوگرافی، خوش خیم یا بدخیم بودن ضایعه و ارتباط آن با همخوانی تشخیص بالینی و پاتولوژی انجام شد.اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS 20 و آزمون های آماری Kruskal-Wallis و Chi-square مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.(05/0=α)

یافته ها: در میان پرونده های دارای تشخیص بالینی، در 57% موارد تشخیص پاتولوژی با اولین تشخیص بالینی و در 7/5% با دومین تشخیص بالینی یکسان بود. در بین مواردی که تشخیص بالینی وجود داشت بیشترین تشخیص صحیح در کام سخت(2/81%) و در ضایعات خوش خیم(63%) بود و تفاوتی در سن و جنس افراد با تطابق تشخیص دیده نشد. بیشترین  تغییر رادیوگرافی رادیولوسنسی پری آپیکال(6/13%) و کمترین آن ضایعات بدون تغییرات رادیوگرافی بودند(1%>) و رادیولوسنسی منفرد با حدود مشخص بیشترین(9/69%) میزان تشخیص صحیح را داشت

نتیجه گیری: در این مطالعه نزدیک به نیمی از پرونده های مورد بررسی فاقد ثبت تشخیص بالینی و بیش از یک سوم پرونده های دارای تشخیص بالینی فاقد ثبت انطباق تشخیص بالینی و پاتولوژی بودند. که خود شناخت ناکافی کلینیسین ها از اهمیت یافته های بالینی و رادیوگرافی، نیاز به آموزش بیشتر در دوران دانشجویی و همچنین برگزاری دوره های بازآموزی با تاکید بیشتر بر شناخت بیماری های دهان خصوصا ضایعات استخوانی را مطرح می کند.

کلید واژه ها: پاتولوژی بالینی، رادیوگرافی، نئوپلاسم بافت استخوان

چاپ شده
2014-07-26
استناد به مقاله
1.
رضویسم, قرآنین, Razavi SM, Ghorani N. بررسی انطباق تشخیص های بالینی و پاتولوژی ضایعات بافت های سخت دهان در بیماران دانشکده دندانپزشکی اصفهان در یک دوره ی 24 ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 7آگوست2022];10(5):382-90. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/843

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد